Sakid head -7วิธีดูแลสุขภาพจิตใจ
URL Copied!

7 วิธีดูแลสุขภาพจิตใจพนักงาน เพื่อสร้างความสุขและประสิทธิภาพในการทำงาน

           ในโลกของการทำงานยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเครียดและความกดดัน ปัญหาสุขภาพจิตใจของพนักงานกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกองค์กรต้องให้ความสนใจ จากการสำรวจของ WHO พบว่ากว่า 264 ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้า และอีกกว่า 284 ล้านคนมีความวิตกกังวลผิดปกติ ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตพนักงานแล้ว ยังบั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานไปด้วย (World Health Organization, 2022) และนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพจิตมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาวะเครียดเรื้อรัง ความวิตกกังวล ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า โดยปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้มีสาเหตุได้หลากหลายด้าน ทั้งจากลักษณะงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การบริหารจัดการ รวมถึงปัญหาส่วนตัว (Pfeffer, 2018)

           ด้วยสภาพการทำงานที่เคร่งเครียดเช่นนี้ นอกจากผลกระทบต่อตัวพนักงานเองแล้ว ปัญหาสุขภาพจิตยังส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย ดังนั้น องค์กรจึงควรสังเกตสัญญาณของปัญหาสุขภาพจิต เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด ก้าวร้าวง่าย เบื่อหน่าย ไม่สนใจใยดีสิ่งรอบข้าง ขาดสมาธิ ทำผลงานได้ลดลง มาสายหรือขาดงานบ่อย (Raypole, 2021) และรีบให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่พนักงานที่มีความเสี่ยงโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งมีหลากหลายวิธีซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้ตามความเหมาะของแต่ละบริษัทได้

แนวทางที่องค์กรสามารถดำเนินการเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตใจของพนักงานมีดังนี้

 

ดูแลสุขภาพจิตพนักงาน-SAKID

 

1.เริ่มต้นจากการสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ผ่านการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งเสริมการสื่อสารที่ดี เปิดกว้างทางความคิด ความเห็นต่างและเคารพซึ่งกันและกัน

 

2.จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้ผ่อนคลายไม่เคร่งเครียด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสถานที่ แสง สี เสียง หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ (Mental Health America, 2022) ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อสุขภาวะทางใจโดยรวมของพนักงาน

 

3.ในการมอบหมายงานและติดตามความก้าวหน้า องค์กรควรกำหนดขอบเขตหน้าที่ เป้าหมาย และความคาดหวังที่ชัดเจน เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน พร้อมทั้งให้การสนับสนุน คำชี้แนะ และ feedback อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่าและมีกำลังใจในการทุ่มเทพัฒนางานต่อไปอย่างมีความสุข (Moss, 2019)

 

4.หากพบว่าพนักงานเริ่มมีความเครียด ไม่มีความสุขกับงาน หรือมีปัญหาส่วนตัวบางอย่างที่ส่งผลต่อการทำงาน องค์กรควรจัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา รับฟังปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ทั้งจากหัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อเยียวยาจิตใจและหาทางออกร่วมกันก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม (Mental Health America, 2022)

 

5.นอกจากการดูแลสุขภาพจิตแบบเชิงรับ เมื่อปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นแล้ว องค์กรยังสามารถช่วยป้องกันปัญหาเชิงรุกได้ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เช่น workshop ให้ความรู้เรื่องการจัดการความเครียด การสังเกตอาการโรคซึมเศร้าในเบื้องต้น วิธีผ่อนคลายอารมณ์ การค้นหากิจกรรมเพื่อการพักผ่อนที่เหมาะกับตัวเอง (Raypole, 2021)

 

6.รณรงค์ให้พนักงานใช้ชีวิตอย่างสมดุล จัดตารางการทำงานให้พนักงานสามารถแบ่งเวลาให้ครอบครัว งานอดิเรก การพักผ่อน ออกกำลังกาย การเจริญสติ เพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวล สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานสู่การมีสุขภาพใจที่ดี ป้องกันปัญหาทางจิตและเสริมความแข็งแรงทางใจได้ในระยะยาว (Moss, 2019)

 

7.สุดท้าย เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพจิตในที่ทำงานเกิดผลอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องปลูกฝังเรื่องนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดเป็นนโยบาย มาตรการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ชัดเจน เช่น การลาเพื่อพบจิตแพทย์ การใช้ประกันสุขภาพดูแลสุขภาพจิต หรือการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตในองค์กร รวมถึงต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ทั่วถึงทั้งองค์กร (Pfeffer, 2018) เมื่อทุกคนเห็นความสำคัญและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว จึงจะร่วมกันขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพจิตไปในทิศทางเดียวกันได้

          การดูแลสุขภาพจิตของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างองค์กรในฝัน ที่ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนำไปสู่ความผูกพันมุ่งมั่นต่อองค์กร ประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การลงทุนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้พนักงาน จึงเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตขององค์กร ในฐานะผู้นำและนายจ้าง 

         ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของพนักงาน ด้วยความใส่ใจ เข้าอกเข้าใจ และการลงมือทำอย่างจริงจัง เมื่อทุกคนในองค์กรร่วมมือร่วมใจกัน เราจะสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และแผ่ขยายความสุขนั้นไปสู่ลูกค้า ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวมได้อย่างแน่นอน หรือสามารถปรึกษา SAKID ในการแนะนำกิจกรรมดูแลจิตใจพนักงาน ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต โดยนักจิตวิทยา มีทั้ง workshop และบริการนักจิตวิทยาออนไลน์แบบส่วนตัวให้พนักกงานเป็นสวัสดิการในราคาแบบเหมาชั่วโมง

แหล่งอ้างอิง

 

Mental Health America. (2022). Workplace Mental Health. https://mhanational.org/workplace-mental-health

 

Moss, J. (2019, December 11). When passion leads to burnout. Harvard Business Review. https://hbr.org/2019/07/when-passion-leads-to-burnout

 

Pfeffer, J. (2018). The overlooked essentials of employee well-being. McKinsey Quarterly. https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/the-overlooked-essentials-of-employee-well-being

 

Raypole, C. (2021, July 15). Signs of high functioning anxiety. GoodTherapy. https://www.goodtherapy.org/blog/signs-of-high-functioning-anxiety-0715197

 

Vos T, Allen C, Arora M, Barber RM, Bhutta ZA, Brown A, et al. (2015). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet, 388(10053), 1545-1602. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31678-6

 

World Health Organization (2022). Mental health in the workplace. https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/promotion-prevention/mental-health-in-the-workplaceReferences:

บทความที่น่าสนใจ

วิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้ทันทีผ่าน-SAKID-Dashboard-01

วิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้ทันทีผ่าน SAKID Dashboard

ที่ไหนมีคนอยู่ร่วมกัน  ปัญหาความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นที่นั่น และยิ่งคนเยอะเท่าไหร่  ความขัดแย้งยิ่งมีความซับซ้อนหลายระดับ ทั้งแบบเก็บงำเป็นความไม่ชอบส่วนตัว  จนถึงการแสดงความก้าวร้าวทางวาจา  หรือรังแกอีกฝ่ายในแบบต่างๆ  บางครั้งความขัดแย้งระหว่างบุคคลอาจขยายตัวมากขึ้นทำให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมจนเป็นเหตุให้คนในองค์กรต้องแบ่งพรรคแบ่งพวก  สร้างบรรยากาศที่ไม่ไว้วางใจกัน  และไม่เคารพซึ่งกันและกันในองค์กร  เหตุการณ์ต่างๆ ยิ่งเลวร้ายลงเพราะหัวหน้างานอาจยังไม่ทราบเรื่อง

อ่านต่อ »
Cover retire-SAKID

รู้ก่อนคิด วาดชีวิตที่มั่นคง ต้องรู้เกษียณสบายตามไลฟ์สไตล์ที่เป็นเรา

กิจกรรม  Workshop “รู้ก่อนคิด วาดชีวิตที่มั่นคงต้องรู้เกษียณสบายตามไลฟ์สไตล์ที่เป็นเรา ”

เมื่อวันที่ 23  กันยายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop ออฟไลน์ และออนไลน์ไปพร้อมกัน ในหัวข้อ “รู้ก่อนคิด วาดชีวิตที่มั่นคงต้องรู้เกษียณสบายตามไลฟ์สไตล์ที่เป็นเรา ” โดยนักกำหนดอาหารที่จะให้ความรู้ทั้งในวัยที่กำลังเกษียณและวัยทำงานที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินอย่างไร ให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย สัดส่วนอาหารที่จำเป็นต่อวัยต่างๆ ที่ยังสามารถอร่อยและสุขภาพดีได้ การเลือกกินอย่างสมดุล และในส่วนของนักการเงินที่จะมาสอนเรื่องการลงทุนและการเก็บออมเงินก่อนเกษียณ การทำแบบแผนเตรียมตัวเกษียณอย่างง่าย การวางแผนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและใช้เงินในวัยเกษียณอย่างมีความสุขในสไตล์ที่เป็นเรา

อ่านต่อ »
Sakid -Csr พนักงานออกกำลังกาย

CSR กับ SAKID พนักงานได้ออกกำลังกายและช่วยเหลือสังคมได้ด้วย

  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานโดยการนำ CSR มารวมกันด้วย เป็นหนึ่งในไอเดียในการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานในบริษัทและยังมีกิจกรรมในการทำสิ่งที่มีประโยชน์คืนสู่สังคมอีกด้วย เป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์เป็นอย่างมากนอกจากสุขภาพพนักงานดีขึ้นด้วยกิจกรรมส่งเสริม Productivity และยังมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม

อ่านต่อ »
Cover-เริ่มต้นดูแลสุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรา-sakid

WORKSHOP เริ่มต้นดูแลสุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรา

กิจกรรม  Workshop “เรื่มต้นดูแลสุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรา”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “เริ่มต้นดูแลสุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรา ”  โดยนักกำหนดอาหาร มีการทำแบบประเมินตัวเองและเข้าใจสุขภาพตัวเอง เทคนิคการปรับมื้ออาหารให้สุขภาพดีและลดน้ำหนักได้ และมีคลาสแนะนำการออกกำลังกายทำเมื่อไรก็ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด หัวใจ กล้ามเนื้อ ลดอาการoffice syndrome โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

อ่านต่อ »
Sakid thumbnail -7 teamwork

7 วิธีสร้างทีมเวิร์ค(Team building) ให้แข็งแกร่ง พร้อมพิชิตเป้าหมายองค์กร

คุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมบางทีมถึงทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น สามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม และบรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง คำตอบก็คือพวกเขามีการสร้างทีมเวิร์คที่เข้มแข็งนั่นเอง การมีทีมงานที่แข็งแกร่ง สามัคคี และทำงานร่วมกันได้ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานและการเติบโตขององค์กร (Salas et al., 2015)

อ่านต่อ »
Sakid thumbnail-55กับเงินใช้หลังเกษียณ

55 กับเงินใช้หลังเกษียณ สำหรับพนักงานบริษัท

        มีใครเคยดูซีรีส์ไทยเรื่องแรกที่เผยแพร่ทาง Disney+ Hotstar อย่าง 55:15 Never Too Late กำลังเข้มข้นเลยนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนชาย-หญิง 5 คน ในวัย 55 ปี ที่ถูกย้อนเวลาไปเติมเต็มความฝันในวัย 15 ปี สำหรับการวางแผนการเงินนั้น อายุ 55 ปี ก็ถือเป็นหมุดหมายสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวัยที่หลายคนวาดฝันว่าจะเกษียณจากการทำงาน โดยจะมีสิทธิได้รับเงินจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้หลังเกษียณ ซึ่งหากปฏิบัติถูกเงื่อนไข ก็จะได้รับยกเว้นภาษีอีกด้วย ตามผมไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง…

อ่านต่อ »