Carbon credit head -Sakid
URL Copied!

Carbon Credit Claim การเคลมเครดิตคาร์บอน สำหรับองค์กร

               การเคลมเครดิตคาร์บอน (Carbon Credit Claim) คือ กระบวนการที่ผู้ประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ ทำเพื่อขอรับเครดิตคาร์บอนจากกิจกรรมหรือโครงการที่มีผลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือสารเคมีเกี่ยวข้องอื่น ๆ จากสภาพแวดล้อม เพื่อขายเครดิตให้กับผู้อื่นที่ต้องการใช้เครดิตคาร์บอนเหล่านั้นเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง หรือเพื่อการธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

               โดยกระบวนการเคลมเครดิตคาร์บอนนั้นมักจะมีขั้นตอนและเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่รับรองเครดิตคาร์บอน เช่น องค์กรการค้าแลกเปลี่ยนเครดิตคาร์บอน (Carbon Credit Exchange) หรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ โดยการเคลมเครดิตคาร์บอนมีได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ หรือเพื่อเพิ่มรายได้จากการขายเครดิตคาร์บอน หรือเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงสิ่งแวดล้อมขององค์กร

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)

 

คาร์บอนเครดิตเป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนึ่งคาร์บอนเครดิตเท่ากับการลดหรือชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหนึ่งตันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่า คาร์บอนเครดิตสามารถซื้อขายในตลาดภาคบังคับ (Compliance Market) และตลาดภาคสมัครใจ (Voluntary Market) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

ตลาดคาร์บอน (Carbon Market)

 

ตลาดคาร์บอนเป็นแพลตฟอร์มหรือระบบที่อนุญาตให้องค์กรหรือประเทศต่าง ๆ ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ระบบนี้ช่วยสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผู้ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซได้มากกว่าที่กำหนดจะสามารถขายคาร์บอนเครดิตส่วนเกินให้กับผู้ที่ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซได้ตามที่กำหนด

 

สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://carbonmarket.tgo.or.th/

 

ตลาดเครดิตคาร์บอนในประเทศไทย

การเคลมเครดิตคาร์บอนมักจะต้องมีการตรวจสอบและรับรองจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมหรือโครงการที่เคลมเครดิตคาร์บอนนั้นสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยองค์กรหรือหน่วยงานรับรองเครดิตคาร์บอนคือ

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (Thailand Greenhouse Gas Management Organization – TGO)

เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการซื้อขายเครดิตคาร์บอนในประเทศไทย รวมถึงการรับรองโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program – T-VER)

 

 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER)

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยเข้าร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถรับรองการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นและออกเครดิตคาร์บอนได้

 

• การเข้าร่วมตลาดเครดิตคาร์บอนระหว่างประเทศ:

ประเทศไทยยังมีการเข้าร่วมในตลาดเครดิตคาร์บอนระหว่างประเทศ เช่น ตลาดคาร์บอนของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถซื้อขายเครดิตคาร์บอนได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

 

• โครงการพัฒนาเครดิตคาร์บอนภาคเอกชน:

ภาคเอกชนในประเทศไทย เช่น บริษัทพลังงาน หมู่บ้านปลูกป่า และโครงการจัดการของเสีย ได้เข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเครดิตคาร์บอน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

            โดยปกติแล้ว การเคลมเครดิตคาร์บอนจะต้องมีเอกสารประกอบและข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการที่มีผลในการลดการปล่อยคาร์บอน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของคาร์บอนที่ได้รับการลดลงด้วย และมักจะต้องมีการรายงานหรือตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืนยันว่ากิจกรรมหรือโครงการยังคงมีผลต่อการลดการปล่อยคาร์บอนตามที่ได้รับเครดิตคาร์บอนไว้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือในเกณฑ์ของหน่วยงานรับรองเครดิตคาร์บอน

ขั้นตอนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย

FTIX (Future Carbon Trading Index) เป็นแนวคิดหรือชื่อที่อาจถูกนำมาใช้ในบริบทของตลาดคาร์บอนเครดิตหรือการซื้อขายคาร์บอนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ FTIX อาจยังไม่เป็นที่รู้จักหรือมีการใช้อย่างแพร่หลายในขณะนี้ ในการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตและตลาดคาร์บอนในประเทศไทยและระดับสากล เราจะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตและการดำเนินงานในตลาดคาร์บอนให้ชัดเจนขึ้น

 

• การพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก:

โครงการต้องถูกออกแบบเพื่อให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียน การปลูกป่า หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน

 

• การตรวจสอบและรับรอง:

โครงการต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ เช่น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ในประเทศไทย

 

•การออกคาร์บอนเครดิต:

เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบและรับรอง จะมีการออกคาร์บอนเครดิตที่สามารถซื้อขายได้

 

• การซื้อขายคาร์บอนเครดิต:

คาร์บอนเครดิตที่ได้รับการออกสามารถซื้อขายในตลาดคาร์บอนของประเทศไทย(FTIX)หรือในตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศได้

 

•การใช้คาร์บอนเครดิต:

องค์กรที่ซื้อคาร์บอนเครดิตสามารถใช้เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง หรือเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

           การเคลมเครดิตคาร์บอน เป็นการจัดตั้งโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและให้องค์กรหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมโดยที่มีตัวกลางอย่างตลาดคาร์บอนช่วยสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากการมีโครงการช่วยสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัด CSR  การดูแลสุขภาพพนักงานกับแอพ SAKID และการจัดWorkshop ให้ความรู้พนักงานก็สามารถเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมได้

แหล่งอ้างอิง

https://carbonmarket.tgo.or.th/

https://www.tgo.or.th/2023/index.php/th/

https://ghgreduction.tgo.or.th/en/t-ver-en.html

https://www.fti-cc.com/market

บทความที่น่าสนใจ

Workshop-สายโรงงาน-Cover-Sakid

Workshop สายโรงงาน

Workshop สายโรงงาน พนักงานโรงงานมีข้อจำกัดหลายๆอย่างในการปฎิบัติหน้าที่ การให้ความรู้ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้

อ่านต่อ »
Smart Office

[เคล็ดลับ] สร้าง Smart Office ที่ดีเพื่อองค์กรของคุณ

ในยุคหลังโควิด เกิดการปรับตัวขององค์กรมากมาย หนึ่งในนั้นคือการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น Smart Office ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คนทำงานมากขึ้น แนะนำเคล็ดลับ

อ่านต่อ »
Employee Engagement

Employee Engagement เทคนิคสานสัมพันธ์ของพนักงานและองค์กร 

การสานสัมพันธ์ของพนักงานและองค์กร ถือเป็นโจทย์ที่น่าขบคิดอีกหนึ่งอย่างสำหรับ HR และผู้บริหารภายในองค์กร Employee Engagement จึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในจุดนี้

อ่านต่อ »
smart gold-SAKID

SMART GOAL ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้สำเร็จ

รู้จักหลักการตั้งเป้าหมายแบบ SMART GOAL “ชัด วัดได้ ใกล้ ใช่ และมีละอ้างอิงเวลา”
เริ่มต้นเรื่องสุขภาพ หลายคนอาจมีเป้าหมายว่า อยากลดน้ำหนัก แต่ตั้งไว้แค่นั้น หากไม่ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ก็จะทำให้เป้าหมายมีโอกาสสำเร็จได้น้อยลงมาได้  ดังนั้น เราสามารถตั้งเป้าหมายโดยใช้หลัก SMART GOAL ได้นั่นเลย

อ่านต่อ »
ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน

เทคนิคส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่ทุกบริษัทควรรู้

แนะนำโมเดลการจัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน 4 ขั้นตอน แนะนำไอเดียจัดกิจกรรม กิจกรรมลดน้ำหนัก ส่งเสริมสุขภาพ [แนะนำเครื่องมือช่วยจัดโครงการ]

อ่านต่อ »
Sakid thumbnail -mental health

7 วิธีดูแลสุขภาพจิตใจพนักงาน เพื่อสร้างความสุขและประสิทธิภาพในการทำงาน

ในโลกของการทำงานยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเครียดและความกดดัน ปัญหาสุขภาพจิตใจของพนักงานกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกองค์กรต้องให้ความสนใจ จากการสำรวจของ WHO พบว่ากว่า 264 ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้า และอีกกว่า 284 ล้านคนมีความวิตกกังวลผิดปกติ ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตพนักงานแล้ว ยังบั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานไปด้วย (World Health Organization, 2022) และนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพจิตมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาวะเครียดเรื้อรัง ความวิตกกังวล ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า โดยปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้มีสาเหตุได้หลากหลายด้าน ทั้งจากลักษณะงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การบริหารจัดการ รวมถึงปัญหาส่วนตัว (Pfeffer, 2018)

อ่านต่อ »