PDCA-SAKID
URL Copied!

PDCA ตัวช่วยพัฒนาองค์กร

เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก ที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนา ช่วยให้มีกระบวนการการจัดการที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ

PDCA (Plan-Do-Check-Act)

หรือชื่ออื่น ๆ เช่น Deming Cycle, Deming Wheel, Plan-Do-Study-Act (PDSA) เป็นกระบวนการที่ถูกพัฒนาโดยวิศวกรและนักวิชาการคุณภาพชื่อดังชาวอเมริกัน วิลเลียม เดมิง (William Edwards Deming) ซึ่งเป็นนักวิชาการทางสถิติและคุณภาพที่มีผลงานทางวิชาการที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพและการบริหาร

 

PDCA-1-SAKID

PDCA มีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนดังนี้

 

1.Plan (วางแผน) กำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงาน เพื่อทำให้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมาย

ก่อนจะแก้ไขปัญหาใด ๆ การวางแผนเป็นเรื่องสำคัญ ขั้นตอนแรกจึงเป็นเรื่องของการวางแผนนั่นเอง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องคิดอย่างรอบคอบ วางแผนอย่างครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนสิ้นสุด เช่น ปัญหาคืออะไร ใครเป็นคนรับผิดชอบ จะค้นหาข้อมูลและทดลองแก้ไขอย่างไร ไปจนถึงใช้ตัวชี้วัดใดในการประเมินผล จนกระทั่งปลายทางของขั้นตอนนี้ต้องออกมาเป็นแผนการดำเนินงานหรือ Action Plan ให้ได้

 

2.Do (ดำเนินการ) ทำตามแผนที่กำหนด เพื่อทดสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้

หลังจากวางแผนอย่างรัดกุม ต่อมาจึงเป็นการลงมือทำ โดยอาจเริ่มต้นจากการดำเนินการกับทีมนำร่อง ในโปร-เจกต์เล็ก ๆ ก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหาย และเมื่อลงมือทำก็จะต้องทำตามแผนดำเนินการอย่างรอบคอบ คอยสังเกตความเปลี่ยนแปลง หรือปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

 

3. Check (ตรวจสอบ) ตรวจสอบผลลัพธ์ และเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อพบความไม่เป็นไปตามแผนหรือความผิดพลาด เมื่อปฏิบัติตามแผนมาเรื่อย ๆ ระหว่างทางการทำตามแผน จะต้องมีการตรวจสอบปัญหา หรือผลกระทบอย่างละเอียด สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือไม่ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด

 

4.Act (ปรับปรุง) กระทำเพื่อปรับปรุงกระบวนการ แก้ไขข้อผิดพลาด และนำเสนอการปรับปรุง หลังจากปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบอย่างรัดกุม จนไม่พบปัญหาใด ๆ แล้ว จึงจะไปต่อกับขั้นปฏิบัติให้เป็นแบบแผนหรือเป็นนโยบาย โดยนำแผนนั้นมาประยุกต์ใช้กับคนส่วนใหญ่ในองค์กร อาจจะผ่านการอบรม อีเมล์แจ้งข่าว หรือการประชุมใหญ่ โดยขั้นตอนนี้ต้องการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้นโยบายได้ประสิทธิภาพจนเห็นการเปลี่ยนแปลง

 

            สำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้ปัญหาหรือการกำหนดเป้าหมายทำตามแผนแล้วได้ผลไหมตัวแผนแนวคิด PDCA จะช่วยให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้น มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปได้เรื่อย ๆ

 

PDCA เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและพัฒนาทุกระดับในองค์กร

-การใช้ PDCA ช่วยให้องค์กรมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-ลดความผิดพลาด, และสร้างโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

-วิธีนี้เป็นไปได้ในทุกภาคส่วนขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการผลิต, บริการ, หรือกระบวนการทางบริหาร

PDCA-2-SAKID

การใช้ PDCA ในด้านสุขภาพ

บางครั้งทางบริษัทหรือองค์กรไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน การลองทำแผนPDCA สามารถช่วยให้เราเข้าใจในการจัดกิจกรรมให้ตรงจุดมากขึ้น ซึ่งได้มีการนำเอามาใช้เพื่อพัฒนาและดูแลสุขภาพของบุคคลหรือกลุ่มคน โดยตัวอย่างการใช้ PDCA ในด้านสุขภาพมีดังนี้

 

Plan (วางแผน)

 

   – เป้าหมายสุขภาพ กำหนดเป้าหมายทางสุขภาพ เช่น ลดน้ำหนัก, ปรับท่าทางในการทำกิจกรรมทางกาย, หรือเพิ่มการกินผักผลไม้

   วางแผน วางแผนการทำกิจกรรมทางกายเช่น การเก็บสะสมก้าวเดินโดยใช้แอพ, นำกายบริหารยืดเหยียดร่างกายก่อนเข้างาน ,การตั้งเป้าหมายการกินผลไม้ 1 กำปั้นหลังอาหารเที่ยง

 

Do (ดำเนินการ)

 

   การดำเนินการตามแผน ทำตามแผนที่วางไว้ เช่น เริ่มเก็บสะสมก้าวเดินต่อวันโดยใช้แอพ ,การออกกำลังกาย, การปฏิบัติตามการกินอาหารที่วางไว้

 

Check (ตรวจสอบ)

 

   –ติดตามและวัดผลลัพธ์ วัดผลการทำตามแผน เช่น ดูก้าวเดินสะสมในรายอาทิตย์หรือรายเดือน การชั่งน้ำหนัก, การวัดการทำกิจกรรมทางกาย, หรือการตรวจสอบสุขภาพทั่วไป เป็นต้น ฟังความคิดเห็นพนักงานเพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนา

 

Act (ปรับปรุง)

 

   – การปรับปรุง ปรับแผนตามผลลัพธ์ที่ได้ โดยเพิ่มหรือลดกิจกรรม, ปรับเป้าหมายการรับประทานอาหาร, ปรับการยืดหยุ่นเวลาเข้างานให้สอดคล้องกับเวลาออกกำลังกาย, เก็บรวบรวมความคิดเห็นพนักงานเพื่อแก้ปัญหาว่าผลลัพธ์ที่ได้เกิดจากตรงไหนบ้าง

 

   – การติดตามและวัดผลลัพธ์ใหม่ วัดผลลัพธ์หลังการปรับปรุง เพื่อดูว่ามีการพัฒนาหรือไม่ ถ้าทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจแล้วสามารถทำต่อไปได้ แต่ถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจจะต้องกลับมาดูปัญหาและปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก

 

            ตัวอย่างนี้อธิบายถึงการใช้ PDCA ในด้านสุขภาพของบุคคล หากมีการตั้งเป้าหมายในด้านสุขภาพ, การวางแผนการทำกิจกรรม, การดำเนินการ, การตรวจสอบผลลัพธ์, และการปรับปรุงตามผลลัพธ์ที่ได้ จะช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มคนบรรลุเป้าหมายทางสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นแบบนี้แล้วการจัดกิจกรรมสุขภาพก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป หรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่าง SAKID ช่วยออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับองค์กรคุณได้ โดยมีนักกำหนดอาหาร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักจิตวิทยา นักกายภาพ ที่จะมาช่วยดูให้ครบทุกด้านตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะสุขภาพพนักงาน

บทความที่น่าสนใจ

PDCA คืออะไร รู้จักหลักการที่ทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทำงานแล้วเจอแต่ปัญหาซ้ำ ๆ จนบั่นทอนใจ แก้เท่าไหร่ก็ไม่จบเสียที ลองหันมาใช้ PDCA วิธีบริหารจัดการองค์กรที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างตรงจุด แล้ว PDCA หมายถึงอะไรบ้าง?

อ่านต่อ »

กิจกรรม 5ส คืออะไร (เข้าใจง่ายๆ ใน 5 นาที)

กิจกรรม 5ส คือเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการจัดระเบียบและทำให้สามารถใช้พื้นที่ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่แท้จริงนั้นกิจกรรม 5ส คืออะไร มาหาคำตอบไปด้วยกัน

อ่านต่อ »
Cover-Pmat-2023-Sakid

HR tech Thailand 2023

กิจกรรมออกบูธ HR tech Thailand 2023

วันที่ 14-15 มิถุนายน 25656 SAKID  ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่น “สะกิด” ในงาน HR Tech เพื่อแนะนำให้รู้จักกับแอพว่าใช้ออกแบบกิจกรรมสุขภาพอย่างไร และเปิดให้ทดลองใช้ ฟรี 7 วัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับองค์กรที่ถ่ายรูปคู่น้องสะกิดลุ้นรับ Workshop นักกำหนดอาหารฟรี 1ชม. ได้ทั้งความรู้สุขภาพและภารกิจสุขภาพดีสนุก ๆ จาก สะกิดกันได้เลย

อ่านต่อ »
มารู้จัก EAP cr-SAKID

มารู้จักกับ EAP:โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน ให้คำแนะนำส่วนตัว

คุณรู้สึกเครียด กังวล หรือเหนื่อยล้ากับงานอยู่หรือเปล่า? คุณมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือปัญหาส่วนตัวอื่นๆ อยู่หรือไม่? หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ EAP คือคำตอบของคุณ

EAP ย่อมาจาก Employee Assistance Program หรือโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน เป็นโปรแกรมสวัสดิการที่บริษัทมอบให้พนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต ทั้งเรื่องงาน ความสัมพันธ์ ปัญหาทางการเงิน หรือปัญหาอื่นๆ ในชีวิตส่วนตัว โดยให้บริการผ่านนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญ

อ่านต่อ »
จัด-Workshop-อย่างไรให้โดนใจ-Cover-Sakid

จัด Workshop อย่างไร ให้โดนใจ

การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจุดเริ่มต้นที่สามารถทำได้คือการจัดอบรมเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่างๆการจัดอบรมจะช่วยปูพื้นความรู้การดูแลสุขภาพทั้งด้านกายและจิตให้กับพนักงาน ให้สามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพของตัวเองได้ โดยทีมผู้จัด สามารถเริ่มต้นทำได้

อ่านต่อ »
สวัสดิการบริษัท

5 สวัสดิการบริษัทระดับโลกสุดเจ๋งที่คนรุ่นใหม่สนใจ

สวัสดิการบริษัทที่ดี มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไรบ้าง? แนะนำ 5 สวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกใช้จูงใจให้คนรุ่นใหม่มาร่วมงานด้วย

อ่านต่อ »