Workshop-อย่างไรให้โดนใจ-Sakid
URL Copied!

จัด Workshop อย่างไร ให้โดนใจ

การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจุดเริ่มต้นที่สามารถทำได้คือการจัดอบรมเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่างๆการจัดอบรมจะช่วยปูพื้นความรู้การดูแลสุขภาพทั้งด้านกายและจิตให้กับพนักงาน ให้สามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพของตัวเองได้ โดยทีมผู้จัด สามารถเริ่มต้นทำได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1.เก็บข้อมูล จากปัญหา หรือความต้องการของพนักงาน

ลองทำการสำรวจหรือจัดกลุ่มเพื่อประเมินความสนใจและความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานในที่ทำงาน การรวบรวมความคิดเห็นจะช่วยในการปรับเนื้อหาของการอบรมให้เหมาะสมและเพิ่มความสนใจในการเข้าร่วมได้ รวมไปถึงเก็บข้อมูลจากปัญหาสุขภาพของพนักงาน โดยสามารถดูข้อมูลได้จาก

–      ผลตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงาน

–      ข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายจากบริษัทประกัน  

–      เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ มากำหนดวัตถุประสงค์ ของพนักงานได้ตรงจุดมากขึ้น

 

2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการอบรม

จากข้อมูล ปัญหาหรือความต้องการของพนักงาน จะทำให้เราทราบว่า ควรจะกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในด้านใด และเป็นหัวข้อไหน เช่น  โภชนาการ การจัดการความเครียด การออกกำลังกาย หรือสุขภาพจิต การระบุเป้าหมายชัดเจนจะช่วยในการวางแผนและให้การอบรมตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานให้เหมาะสม

 

3.เลือกผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญ

จากการกำหนดวัตถุประสงค์ และความต้องการเสร็จแล้ว จำเป็นต้องมองหา ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสุขภาพนั้นๆ เช่น

-หัวข้อด้านโภชนาการ ควรเป็นนักกำหนดอาหาร หรือนักโภชนาการ

-หัวข้อด้านออกกำลังกาย ควรเป็น ผู้ผู้สอนการออกกำลังกาย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ Certified Trainer

-หัวข้อด้านจิตวิทยา ควรเป็น นักจิตวิทยา จิตแพทย์ หรือโค้ชด้านสุขภาพและความเป็นอยู่

          โดยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จัดกิจกรรมมีประสบการณ์ในการจัดอบรมแบบปฏิสัมพันธ์และสามารถสื่อสารความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ฟังที่มีลักษณะหลากหลายได้

 

4.กำหนดระยะเวลาและรูปแบบการอบรม

พิจารณาเวลาที่สามารถใช้ได้และความสามารถในการใส่ใจของพนักงานเมื่อกำหนดระยะเวลาของการอบรม ตัวเลือกที่พบบ่อยคือการอบรมครึ่งวันหรือทั้งวัน เลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเป้าหมายของคุณ เช่น การนำเสนอ, กิจกรรมแบบปฏิสัมพันธ์, การสาธิต หรือการอภิปราย การผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ สามารถเสริมความสนุกสนานและการจำได้ของความรู้

           รวมไปถึงเลือกสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่ในสภาพที่สบาย ตรวจสอบว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องเสียง กระดานขาว และที่นั่งเพียงพอ จัดหาทรัพยากรที่จำเป็น เช่น หนังสือประกอบการเรียนการสอน เอกสารการศึกษา หรือของแถมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ หรือ จัดอบรมออนไลน์ ที่สามารถใช้เวลาสั้นๆ สัก 1 – 2 ชั่วโมง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ใช้กันประจำ เช่น  MS Teams , Zoom หรือ Google meet เป็นต้น

 

5.ออกแบบAgenda ให้ชัดเจน และ น่าสนใจ

การออกแบบ Agenda ควรควรจัดให้สมดุลระหว่างการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ผสมผสานการสนทนากลุ่ม, การถาม-ตอบ, หรือลงมือปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันความรู้

 

6.ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม

การประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อสร้างความตื่นเต้นและเพิ่มการเข้าร่วม ใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น อีเมล สื่อสารภายในบริษัท กระดานป้ายประกาศ และการประชุมทีม อาจเพิ่มประโยชน์ของการอบรมและเน้นให้เห็นถึงว่ามีความสอดคล้องกับการมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสุขภาพของพนักงาน หรือ ของรางวัลต่างๆ ให้พนักงานอยากเข้าร่วมอบรมมากขึ้นได้

 

7.หากมีอาหารว่าง ควรจัดเป็นอาหารว่างสุขภาพ

เพื่อเสริมสร้างความสำคัญของสุขภาพในขณะที่จัดอบรม สามารถจัดอาหารว่างและอาหารมื้อหลักในระหว่างการอบรมให้เป็นอาหารที่มีโภชนาการที่ถูกต้อง โดยใช้หลักควบคุมพลังงาน เพิ่มโปรตีนใยอาหาร และลดน้ำตาล เช่น ผลไม้ กับน้ำเปล่า , เมนูยำ กับผักที่หลากหลาย เป็นต้น  ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความจำเป็นทางสุขภาพ การแพ้อาหาร หรือจัดให้ตรงตามศาสนา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมทำการเลือกอาหารที่เหมาะสมตลอดงานอบรม

 

8.การติดตามและประเมินผลอบรม

ระหว่างการจัดกิจกรรม ควรติดตามการจัดกิจกรรม เพื่อจัดการปัญหาทางด้านเทคนิคต่าง ๆ และหลังจัดกิจกรรม ควรสำรวจข้อมูลจากผู้เข้าร่วมในรูปแบบแบบสอบถามหรือการการสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลของการอบรม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของการอบรมในอนาคต ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวางแผนและปรับปรุงการอบรมในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของพนักงานในสุขภาพต่อไป

ตัวอย่างการจัด workshop สุขภาพให้กับพนักงานในกลุ่มต่างๆ

factory-Sakid

สายโรงงาน ปฏิบัติการ

สำหรับ สายปฏิบัติการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่ต้องทำงานหนัก กับเครื่องจักร หรือสายพาน สามารถจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้

 

1.Workshopเรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุและการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการยกของที่ถูกต้อง, การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย, และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ Workshop ยังสอนพนักงานเกี่ยวกับวิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสถานที่ทำงานและสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 

2.Workshop เรื่อง การออกกำลังกายและความแข็งแรงทางกาย

เน้นเนื้อหาด้านการออกกำลังกายและการฝึกความแข็งแรงสำหรับการทำงานที่ต้องใช้กำลังมาก ให้คำแนะนำทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกและการทำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เช่น การเดินเร็ว, การเล่นกีฬา, หรือการฝึกความแข็งแรงตามลักษณะงานที่ทำ

 

3.Workshop เรื่อง การดูแลสุขภาพด้านการกิน หรือการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการบำรุงร่างกายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ เมื่อต้องใช้กำลังแรงมาก หรือ การทำงานเป็นกะ  รวมถึงการดูแลร่างกาย เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ป้องกันการติดเชื้อ สอนเกี่ยวกับการดูแลเรื่องอาหารที่มีประโยชน์และน้ำหนักที่เหมาะสม เช่น การเลือกอาหารที่เหมาะสม และการดื่มน้ำเพียงพอ

 

4.Workshop การจัดการกับความเครียดและสุขภาพจิต

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการกับความเครียดและสุขภาพจิตที่ดี สอนเทคนิคการลดความเครียดและสร้างความผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังเสนอกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การผ่อนคลายใจ การนั่งสมาธิ การฝึกการหายใจ หรืองานอดิเรกที่ช่วยลดความเครียดและปรับสมดุลทางจิตใจ เช่น การจัดสวนขวด ศิลปะบำบัด เป็นต้น

 

working -Sakid

สายออฟฟิศ   

สำหรับ สายออฟฟิศ  ที่มีชายและหญิง ที่นั่งทำงานใช้สมอง หน้าคอมพิวเตอร์ สามารถจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้  

 

1.Workshop การบริหารจัดการสุขภาพทางกายในสถานที่ทำงาน

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพทางกายในสถานที่ทำงาน สอนเทคนิคการทำงานที่นั่งในท่าที่ถูกต้อง, การเคลื่อนไหวตัวให้ถูกวิธี, และการจัดการพื้นที่ที่ทำงานให้เป็นมิตรต่อสุขภาพ ป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม เช่น การติดตั้งโต๊ะทำงานสำหรับยืน, การสร้างพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวเบา ๆ ระหว่างการทำงาน เป็นต้น

 

2.Workshop การบริหารจัดการความเครียดและการสร้างสมดุลในชีวิต

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการความเครียดและสร้างสมดุลในชีวิตระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว สอนเทคนิคการพักผ่อนและการสร้างสมดุลในชีวิต เช่น การออกกำลังกาย, การปฏิบัติธรรมชาติ เช่น โยคะ, การตั้งเป้าหมายและการวางแผนสำหรับความสำเร็จในทั้งด้านส่วนตัวและการทำงาน

 

3.Workshop การจัดการสุขภาพทางจิต

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพทางจิตของพนักงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเครียด, การสร้างสมดุลทางอารมณ์, และการพักผ่อนที่เพียงพอ เน้นไปที่การให้ความสำคัญกับการดูแลทางจิตใจ และการสร้างการมีความสุขและความพึงพอใจในการทำงาน

 

4.Workshop ที่สนับสนุนด้านการพัฒนาตนเอง

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการเติบโตสายงานในบริษัท ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตอาชีพ, การพัฒนาทักษะเชิงบุคลิก, การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ หรือ การเงินให้กับตัวเอง รวมไปถึงการวางแผนเกษียณในอนาคต

 

Executive-Sakid

สายบริหาร

สำหรับ สายบริหาร ที่ต้องใช้ทักษะหลากหลายด้าน เพื่อจัดการทีมและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ซึ่งต้องเผชิญความท้าทายมากมายในแต่ละวัน  การดูแลสุขภาพตัวเอง เป็นการสร้างสมดุลอย่างหนึ่งในผู้บริหารมีแรงต่อเพื่อไปจัดการกับปัญหารายวัน ที่ต้องประสบพบเจอ ดังนี้ การจัด Workshop สำหรับสายบริหาร จึงมีหลากหลายรูปแบบที่สามารถจัดได้ เช่น

 

1.Workshop ด้านการบริหารจัดการความเครียดและความสมดุลในชีวิต

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการความเครียดและสร้างความสมดุลในชีวิตระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว สอนเทคนิคการจัดการเวลา, การกำหนดขอบเขต, และการกำหนดลำดับความสำคัญในการดูแลสุขภาพและผ่อนคลายในชีวิตประจำวัน

 

2.Workshop ด้านการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำที่ดี

เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปรับตัวและการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ให้การแนะนำเกี่ยวกับการสร้างความรับผิดชอบ, การวางแผนกลยุทธ์, การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทีมงาน

 

3.Workshop เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย

เน้นเนื้อหาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพทางกายของผู้บริหารระดับสูง โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางกายด้วยการออกกำลังกาย, การรับประทานอาหารที่เหมาะสม, และการพักผ่อนที่เพียงพอ เน้นไปที่การสร้างนิสัยที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น การมีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ

 

4.Workshop ที่เสริมสร้างการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

เน้นเนื้อหาด้านสร้างทักษะในการสร้างความร่วมมือ, การให้คำปรึกษา, การพัฒนาทีม, การสื่อสาร รวมไปถึงทักษะการฟังอย่างเข้าใจ  (Deep listening) 

 

5.Workshop ที่ช่วยส่งเสริมพนักงานใต้บังคับบัญชา

ผู้บริหารสามารถเป็นหนึ่งในการสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน  โดยสามารถสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ช่วยติดตามและกระตุ้นให้เกิดการดูแลสุขภาพที่ดีของพนักงานในระยะยาว เช่น โปรแกรมวิ่ง, การจัดกิจกรรมการพักผ่อนหรือการสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ อย่าง SAKID application

 

          Workshop เหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายหรือผู้บริหารระดับ C-level ในบริษัท สามารถเข้าถึงและเข้าใจการดูแลสุขภาพ มีความพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนในองค์กรในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางกายและทางจิตใจ และสามารถสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง รวมไปถึงเติบโตในทุกด้านของชีวิต สร้างประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นในองค์กร

         

           ดังนั้น การจัดอบรมสุขภาพพนักงาน จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานมากนัก หากวางแผนได้ดีและมีกำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน และเป็นไปตามความต้องการของพนักงานส่วนใหญ่ แน่นอนว่าจะช่วยทำให้การจัดกิจกรรมเป็นประโยชน์ และได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ แต่ถ้าหากคิดไม่ออกว่าจะจัดกิจกรรมอย่างไร หรือหัวข้ออะไรบ้าง  สามารถปรึกษาทีมงาน SAKID application เพื่อช่วยวางแผนและดำเนินงานให้องค์กรของคุณได้ โดยที่ตอบโจทย์ทั้งพนักงาน ลดเวลาการทำงานของ HR และตรงใจผู้บริหารได้แน่นอน

บทความที่น่าสนใจ

Cover-จัดการอย่างไร-เมื่อเกิดความขัดแย้งในองค์กร-SAKID

จัดการอย่างไรเมื่อเกิดความขัดแย้งในองค์กร

ที่ไหนมีคนอยู่ร่วมกัน  ปัญหาความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นที่นั่น และยิ่งคนเยอะเท่าไหร่  ความขัดแย้งยิ่งมีความซับซ้อนหลายระดับ ทั้งแบบเก็บงำเป็นความไม่ชอบส่วนตัว  จนถึงการแสดงความก้าวร้าวทางวาจา  หรือรังแกอีกฝ่ายในแบบต่างๆ  บางครั้งความขัดแย้งระหว่างบุคคลอาจขยายตัวมากขึ้นทำให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมจนเป็นเหตุให้คนในองค์กรต้องแบ่งพรรคแบ่งพวก  สร้างบรรยากาศที่ไม่ไว้วางใจกัน  และไม่เคารพซึ่งกันและกันในองค์กร  เหตุการณ์ต่างๆ ยิ่งเลวร้ายลงเพราะหัวหน้างานอาจยังไม่ทราบเรื่อง

อ่านต่อ »
Cover-sakid-บางเขน

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน ในกิจกรรม Fun for Fit เพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการ  “MEA เบิร์นเกินร้อย” เปิดศึกการแข่งกันระหว่างทีมเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี ด้วยการส่งภารกิจสุขภาพผ่านแอพสะกิด และลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือน

อ่านต่อ »
Cover-จัดสวนขวด-sakid

WORKSHOP สวนขวดจิ๋ว

กิจกรรม  “จัดสวนขวด Terrarium”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “จัดสวนขวด Terrarium”  ให้กับบริษัทเอสพี อินเตอร์แมค โดย Green Terra Station ภายในงานผู้เข้าร่วมได้จัดสวนขวดด้วยตนเอง ได้ทั้งความสนุก และความผ่อนคลาย พร้อมทั้งรับสวนขวดตามแบบฉบับของตนเองกลับไปอีกด้วย  

อ่านต่อ »
ตัวอย่าง สวัสดิการ พนักงาน

[Case Study] ตัวอย่างสวัสดิการพนักงานจากทั่วโลก

เพราะ ‘คนทำงาน’ เป็นสิ่งที่องค์กรควรลงทุนมากที่สุด และการลงทุนนั้นก็คือสวัสดิการที่จะช่วยให้พนักงานมีชีวิตที่ดีได้ ชวนไปสำรวจตัวอย่างสวัสดิการพนักงานจากทั่วโลกกัน

อ่านต่อ »
Workation คือ

Workation คืออะไร จะเลือกที่เที่ยวพร้อมกับทำงานอย่างไรดี

Workation ต้องทำอย่างไรบ้าง?​ แนะนำทิปสำหรับคนทำงาน HR และองค์กร พร้อมข้อดี-ข้อเสียของ Workation จะเลือกสถานที่ Workation ที่ไหนดี ได้ทั้งเที่ยวและทำงาน

อ่านต่อ »
Cover-Workshop-เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ

Workshop “เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ”

กิจกรรม Workshop “เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 Sakid ได้จัดกิจกรรม Workshop “เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ”  ให้กับบริษัทเอสพี อินเตอร์แมค, รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ และการไฟฟ้านครหลวง  โดยวิทยากรนักวางแผนการเงิน คุณจิญาดา พฤกษาชลวิทย์ภายในงานผู้เข้าร่วมได้รับวิธีการวางแผนทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ และได้ทดลองวางแผนสำหรับตัวเองให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์อีกด้วย

อ่านต่อ »
Cover-การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล-Sakid

WORKSHOP การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล (ลดไขมันด้วยอาหาร)

กิจกรรม  “การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล"...

Cover-Sakid-บางบัวทอง

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง...

Cover kimbab-Sakid

WORKSHOP คิมบับสุขภาพ

กิจกรรม  “Cooking class คิมบับสุขภาพ” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม...

Cover-Pmat-2022

HR tech Thailand 2022

กิจกรรมออกบูธ HR tech Thailand 2022 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565  SAKID ...