SAKID WORKSHOP

Cover-sakid--Workshop

SAKID Application ได้เข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ให้กับหลากหลายองค์กร โดยมีทั้งรูปแบบ ออนไลน์ และ ออฟไลน์

โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น

นักกำหนดอาหาร นักจิตวิทยา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำบัด

ที่ออกแบบให้เฉพาะองค์กรของคุณ 

Thumbnail-workshop-a+¬a+úa▌ëa+▌a+ça+¬a+úa+úa+äa▌î

ตัวอย่าง WORKSHOP จากเรา