ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ในการใช้บริการของแอปพลิเคชัน  SAKID (“SAKID”) ทำขึ้นระหว่างบริษัท อีทเวลล์คอนเซปต์ จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง การใช้บริการ SAKID ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยเคร่งครัด ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันพึ่งต้องปฏิบัติตาม

 

1. การยอมรับเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดนี้ โดยผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ SAKID  ได้ เว้นเสียแต่ผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว กรณีผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 20 ปีสามารถใช้บริการ SAKID ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองโดยชอบกฎหมายเท่านั้น

 

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจะแจ้งเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขรวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้บนเว็บไซต์ของบริษัท หรืออาจแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดก็ได้

 

2. คุณสมบัติของผู้ใช้บริการและการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ

– ผู้ใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

– ในการใช้บริการ SAKID ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องลงทะเบียนการใช้บริการด้วยการสร้างบัญชีส่วนตัว (“บัญชี”) เพื่อระบุข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เพศ วันเกิด ที่อยู่ และอีเมล์ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บและใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ซึ่งสามารถดูได้ที่ (เว็บไซต์ sakid.app หรือบนแอปพลิเคชัน SAKID) (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) บริษัทให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นลำดับแรก

– ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนและตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้ SAKID ครั้งต่อไป

– ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

– บัญชีแต่ละบัญชีนั้นมีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลอื่น ขณะเดียวกันบุคคลอื่นก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

– ผู้ใช้บริการสามารถลบบัญชีของตนได้ทันทีที่ต้องการ ทั้งนี้บัญชีที่ถูกลบแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้

– บริษัทขอสงวนสิทธิในการลบบัญชีใด ๆ ซึ่งไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลากว่าหนึ่งปีขึ้นไปนับแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีดังกล่าวครั้งล่าสุด ทั้งนี้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ แก่เจ้าของบัญชีดังกล่าว

 

3. การให้บริการ

– SAKID เป็นแอพลิเคชันที่ให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำทางด้านสุขภาพ โดยนำข้อมูลของผู้ใช้บริการมาประมวลผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ผนวกกับความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตาม SAKID ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการโดยแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้มีไว้เพื่อแทนคำแนะนำทางการแพทย์ระดับมืออาชีพในการวินิจฉัย การรักษาหรือการจัดการความเจ็บป่วยหรือภาวะทางการแพทย์

– มีที่ปรึกษาให้คำปรึกษาด้านสุขภาพส่วนตัว (Personal Coach Chats) (“โค้ชส่วนตัว”) คือฟีเจอร์พิเศษของ SAKID ที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถสื่อสารกันบนหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและตอบคำถาม แก้ปัญหาสุขภาพเป็นรายบุคคล โดยที่ปรึกษาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนักกำหนดอาหารวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงนักจิตวิทยา บทสนทนาของระหว่างผู้ใช้บริการและที่ปรึกษาทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ซึ่งสามารถดูได้ที่ (เว็บไซต์ sakid.app หรือบนแอปพลิเคชัน SAKID) (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) หากผู้ใช้บริการลบบัญชี บทสนทนาดังกล่าวจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

– บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับการประมวลผล และการคาดการณ์ที่ให้บริการ และขอปฏิเสธความรับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ หรือความคลาดเคลื่อนจากการใช้บริการ SAKID ที่ไม่ได้เกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

– บริษัทของสงวนสิทธิในการโฆษณาข้อมูลหรือผลลัพธ์จากการใช้บริการของผู้ใช้บริการท่านอื่นบน SAKID ทั้งนี้จะไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยเด็ดขาด

– บริษัทอาจหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการในกรณีดังต่อไปนี้

       (1) เมื่อทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ

       (2) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะอุบัติเหตุ (ไฟไหม้ไฟดับ ฯลฯ) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การจลาจล และข้อพิพาทแรงงาน

       (3) เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานมากเกินกำลัง (Overload)

       (4) เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกหรือเพื่อดำเนินภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน

       (5) เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น

ทั้งนี้บริษัทไม่จำต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ กรณีที่ต้องหยุดให้บริการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 

4. ข้อจำกัดการใช้งาน

 1. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

    – ขายต่อ ให้เช่า สัญญาเช่า สินเชื่อ ให้อนุญาตต่อ แจกจ่าย หรือโอนสิทธิในบัญชีบน SAKID รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ร่วมกันผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย ยกเว้นภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

    – คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข แปลง แปล หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของ SAKID โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

    – ใช้บริการด้วยความพยายามที่จะ หรือร่วมกับอุปกรณ์โปรแกรมหรือบริการใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อควบคุมการเข้าถึง หรือสิทธิ์ในเนื้อหาหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

    – ใช้บริการเพื่อรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ใช้หรือเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่ง

    – ใช้บัญชีเพื่อโฆษณา ชักชวน หรือส่งโฆษณาเชิงพาณิชย์ใด ๆ รวมถึงจดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ หรือข้อความซ้ำ ๆ ให้กับบุคคลอื่นบน SAKID

    – ใช้บัญชีเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

    – ให้ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบน SAKID หรือที่สาธารณะอื่นใดเพื่อส่งการสื่อสารใด ๆ ที่เป็นการละเมิดบริษัท

    – เผยแพร่สื่อทุกประเภทที่มีการแสดงความเกลียดชัง การละเมิด ภาพที่ไม่เหมาะสม หรือความประพฤติ ลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรืออาจขัดแย้งกับข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของบริษัท หรือ

    – เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่มีซอฟต์แวร์ไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของ SAKID

    – ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติกฎหมาย

บริษัทจะระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทันทีหากมีกระทำข้างต้น และกรุณาแจ้งหากผู้ใดพบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าว โปรดติดต่อที่ 095-994-2619 และบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบหรือยกเลิกบัญชีของบุคคลดังกล่าว

2. ระหว่างการใช้งานโค้ชส่วนตัว ห้ามผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นหยาบคาย ดูถูก ดูหมิ่น ยั่วยุ เหยียดหยาม ไม่อภัย ศาสนา เหยียดเชื้อชาติ การเมือง ปรักปรำหรือแสดงความไม่พอใจ พิมพ์ข้อความที่ไม่เหมาะสม ล่วงละเมิด ลามก ลามกอนาจาร ละเมิด ภาพลามกอนาจารหรือสื่ออื่น ๆ ที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรืออาจขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อจะดำเนินการลบความคิดเห็นหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้อง ลบหรือแก้ไขความคิดเห็นที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเอทีเอ็ม หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ฯลฯ และจำกัดหรือแบนการเข้าถึง รวมถึงปิดการใช้งานโค้ชส่วนตัวได้ตลอดเวลา และโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

4. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการ

    (1) ควบคุมการเผยแพร่และการใช้ชื่อลงชื่อเข้าใช้ ชื่อหน้าจอและรหัสผ่าน

    (2) อนุญาต มอบอำนาจและควบคุมการเข้าถึง และการใช้บัญชีและรหัสผ่าน

    (3) แจ้งบริษัททันทีหากเชื่อว่าบัญชีหรือรหัสผ่านถูกบุกรุกหรือหากมีเหตุผลอื่นใดที่ต้องปิดการใช้งานบัญชี ส่งอีเมลหาเราที่ support@sakid.app โดยผู้ใช้บริการต้องให้สิทธิ SAKID และบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบ เรียกคืน จัดเก็บ และใช้ข้อมูลในการเชื่อมต่อกับการทำงานของ SAKID

 

5. การรับประกัน

บริษัทไม่รับประกันว่า

   (1) การให้บริการจะมีความปลอดภัยหรือพร้อมใช้งานในทุกเวลาหรือสถานที่

   (2) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ จะได้รับการแก้ไขโดยฉับพลัน

   (3) เนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่บน SAKID นี้ไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

   (4) ผลการใช้บริการจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

   (5) คำแนะนำของ SAKID หรือโค้ชส่วนตัวจะได้ผลกับผู้ใช้บริการทุกราย เนื่องจากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย ความมีวินัย ความสามารถในการเผาผลาน สรีระร่างการของผู้ใช้แต่ละราย ฯลฯ

 

6. บุคคลที่สาม

ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการได้ให้กับ SAKID อาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญากับ SAKID เพื่อสนับสนุน ให้การบริการของ SAKID ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ดี บริษัทขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บและใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ซึ่งอยู่บนมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทสามารถดูได้ที่ (เว็บไซต์ www.sakid.app หรือบนแอปพลิเคชัน SAKID) นอกจากนี้หากผู้ใช้บริการเข้าถึงบุคคลที่สามอื่นใด แม้จะรู้จักหรือเข้าถึงบุคคลที่สามนั้นบน SAKID ก็ตาม แต่ SAKID ไม่รับประกันเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาว่าการเข้าถึงบริการของบุคคลที่สามนั้นเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการในการใช้บริการของบุคคลภายนอก

 

7. สิทธิในการบังคับใช้บริการ

บริษัทสามารถสุ่มตรวจสอบบัญชีและการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ทุกเมื่อเพื่อจุดประสงค์ของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาแอพลิเคชัน โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ หากพบว่ามีการกระทำละเมิดต่อกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทจะดำเนินตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีหรือปิดการใช้งานของผู้ใช้บริการที่ได้ละเมิดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

 

8. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ขยาย และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทอาจหยุดดำเนินการการให้บริการบางส่วน หรือทั้งหมด หรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของ SAKID เมื่อใดก็ได้

 

9. การชดใช้ค่าเสียหาย

กรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำการละเมิดหรือผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทมีสิทธิที่จะร้องเรียกค่าเสียหายได้จากผู้ทำละเมิดได้ตามกฎหมาย รวมถึงร้องขอให้กระทำการใด ๆ เพื่อยุติผลที่เกิดจากการละเมิดของผู้ใช้บริการ

 

10. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย หากมีข้อพิพาทใดที่เกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวพันกับการใช้บริการ หรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทจะถูกตัดสินและอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลในราชอาณาจักรไทย