SAKID คืออะไร?

สะกิดคือนวัตกรรมดูแลสุขภาพพนักงาน
แบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติ

ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สังคม
เพื่อตอบโจทย์การดูแลพนักงาน และ การวิเคราะห์ข้อมูลของฝ่ายบุคคล รวมถึงผู้บริหารองค์กร

SAKID Application

สะกิด ระบบช่วยจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพพนักงานรายบุคคล และให้คำแนะนำภารกิจสุขภาพแก่พนักงานของท่าน ให้มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

ในทุก ๆ วัน

พนักงานจะได้รับภารกิจที่ถูกคัดเลือกให้เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพรายบุคคล 

ให้พนักงานแข่งขันกันทำภารกิจภายในองค์กร
เมื่อภารกิจสำเร็จ จะได้รับรางวัลสะกิดคอยน์เพื่อแลกของรางวัล

เหมือนย้ายกีฬาสี มาอยู่บนมือถือ 

SAKID Dedicated Team

Didsayachai Prirungruang

RD, MBA

CEO

Experience :
Oversee & Market wellness program
In Public and Private organizations

Paweena wongairaya
RD, MBA

COO & Business Development

Experience :
Tailor wellness program to Public and Private organizations

Testimonials