15-วิธีสังเกต-02-SAKID
URL Copied!

15 วิธีสังเกตภาวะหมดไฟภายในองค์กร (Burnout Syndrome)

ทุกวันนี้รูปแบบการทำงานที่รวดเร็วและแข่งขันกันสูง ทำให้พนักงานในองค์กรเกิดภาวะหมดไฟเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ลักษณะของภาวะหมดไฟอย่างความเหนื่อยหน่ายเรื้อรัง ความรู้สึกด้านชา เป็นสิ่งที่คอยบั่นทอนและลดประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อทั้งพนักงานและองค์กร

ภาวะหมดไฟจากการทำงาน

หมายถึง ภาวะเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจที่เกิดจากความครียดและการทำงานหนักเป็นเวลานาน ทำให้พนักงานรู้สึกหมดแรง ไม่อยากทำงาน มองโลกในแง่ลบ และทำงานได้แย่ลง โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้ภาวะหมดไฟประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความอ่อนล้าทางอารมณ์และจิตใจ ขาดพลังในการทำงาน, การมองด้านลบ การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน, ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและรู้สึกขาดความสามารถในการทำงาน

 

Healthy-burnout-SAKID

 

ภาวะหมดไฟในการทำงานหรือโรคเบิร์นเอาท์ที่มาจากความเหนื่อยล้าทางกายและทางใจนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก โดยนักจิตวิทยาองค์กรได้แนะนำ 

15 วิธีที่ช่วยสังเกตภาวะหมดไฟของเพื่อนร่วมงาน

 

ก่อนที่พนักงานเหล่านั้นจะถึงจุดแตกหักทางจิตใจ

 

1.ความเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่อง: พนักงานอาจพูดหรือแสดงออกบ่อยครั้งถึงความเหนื่อยล้า ขาดแรงจูงใจ ไม่มีพลังที่จะทำงาน

 

2.ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง: พนักงานอาจส่งงานช้ากว่ากำหนด, ทำงานพลาดมากขึ้น รวมถึงมีเฉื่อยชาในการทำงานมากขึ้น

 

3.ขาดการเชื่อมต่อทางอารมณ์: พนักงานเริ่มไม่แยแสกับงานของตัวเองและขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน

 

4.มองโลกในแง่ร้ายชัดเจนขึ้น: ความรู้สึกที่ไม่ดีต่องานมีมากขึ้น พนักงานมักแสดงออกผ่านการวิพากษ์วิจารณ์และการปฏิสัมพันธ์ต่องานในทางที่ไม่ดี

 

5.ลดการมีส่วนร่วมกับองค์กร: พนักงานเลือกที่จะแยกตัว หลีกเลี่ยง หรือถอนตัวจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมทางสังคมขององค์กร

 

6.ลาหยุดบ่อยขึ้น: พนักงานอาจใช้วันลาป่วยหรือลากิจเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมการทำงาน

 

7.โฟกัสงานยากขึ้น: ความอ่อนล้าทางจิตใจและความคิดเป็นสิ่งที่ขัดขวางสมาธิในการทำงานและทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานบ่อยมากขึ้น

 

8.ความหงุดหงิดเพิ่มขึ้น: ความกระวนกระวายในการทำงาน พูดจาไม่ดีและมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานบ่อยขึ้น ไม่สามารถจัดการกับความเครียดของตัวเองเหมือนที่เคยเป็น

 

9.การผัดวันประกันพรุ่งที่มากขึ้น: การขอเลื่อนส่งงาน, มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน, หลีกเลี่ยงที่จะทำงานที่ท้าทาย

 

10.สัญญาณทางร่างกาย: อาการปวดหัว ปวดท้อง และอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความเครียดซึ่งแสดงออกบ่อยขึ้น

 

11.ประสิทธิภาพในการนอนหลับลดลง: พนักงานรู้สึกตื่นขึ้นมาเหมือนไม่ได้พักผ่อน นอนหลับไม่เพียงพอ

 

12.ละเลยตนเอง: พนักงานมีปัญหากับการดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐาน เช่น สุขอนามัย การแต่งกาย หรือการรับประทานอาหารผิดเวลา

 

13.การรับมือกับความเครียดที่ผิดปกติ: การเพิ่มขึ้นของปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ และการสูบบุหรี่เพื่อจัดการกับความเครียดของตนเอง

 

14.ความรู้สึกถาโถม: พนักงานรู้สึกหนักใจกับภาระงานของตัวเอง รู้สึกว่าตนเองต้องดิ้นรนแต่ไม่สามารถบรรลุความคาดหวังในงานที่ตนเองตั้งไว้ได้

 

15.รู้สึกไม่ประสบความสำเร็จ: พนักงานรู้สึกไม่พอใจในผลงานของตนเองและรู้สึกว่าตัวเองไม่มีศักยภาพเพียงพอ

การจัดการกับภาวะหมดไฟในองค์กรนั้น นักจิตวิทยาองค์กรกล่าวว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทางพนักงานและองค์กร องค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สมดุล สนับสนุนให้พนักงานเลิกงานตรงเวลาและงดทำงานนอกเวลา จัดลำดับความสำคัญทั้งชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว, มีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พนักงานสามารถเปิดใจระบาย แสดงความคิดเห็น แสดงความกังวล และขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานได้ องค์กรยังสามารถส่งเสริมให้มีการพักเบรค ลุกออกจากโต๊ะทำงานมายืดเส้นยืดสาย และให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้การให้อิสระในการทำงานแก่พนักงาน สร้างความเป็นเจ้าของในงาน ให้โอกาสพนักงานได้เติบโตในสายงาน จะทำให้พนักงานรับรู้ถึงความสำเร็จของตนเอง

         การจัดการขององค์กรในข้างต้นจะช่วยเพิ่มสุขภาวะโดยรวมของพนักงานทั้งทางกายและทางใจ หากพนักงานมีความสุข ประสิทธิภาพในการทำงานและผลผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เหล่าฟันเฟืองขององค์กรได้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จต่อไป และหากอยากทราบว่าในองค์กรของเรามีภาวะ burnout เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ ให้ SAKID ช่วยประเมินได้ พร้อมมีทั้งกิจกรรม workshop และบริการปรึกษารายบุคคลจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแล ตอบโจทย์ครบได้ที่เดียว 

ที่มา

 

World Health Organization. (2022). Burnout syndrome. In <i>International Classification of Diseases (11th Revision)</i>. https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases

 

Bakker, A. B., Demerouti, S., & Sanz-Vergara, M. (2014). Work engagement: A conceptual review. The Journal of Positive Psychology, 9(1), 89-105. (Published in 2014)

 

Cullen, P. A. (2005). A new perspective on work-family balance and burnout. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78(4), 497-516. (Published in 2005)

 

Leiter, M. P. (2009). Preventing burnout: Current strategies and future directions. In R. A. Karasek, & T. Theorell (Eds.), Handbook of work and health (pp. 621-644). New York: Springer. (Published in 2009)

 

Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Bakker, A. B. (2008). Work engagement: A conceptual and empirical review. European Journal of Work and Organizational Psychology, 17(2), 167-215. (Published in 2008)

 

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout: A theoretical model. In C. L. Cooper, P. A. Day, & R. E. Burke (Eds.), Organizational stress and health (pp. 89-100). Chichester, UK: Wiley. (Published in 2001)

 

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2001). Burnout: A review of 25 years of research and theory. Current Directions in Psychological Science, 10(4), 113-117. (Published in 2001)

 

Leiter, M. P., & Maslach, C. (2005). Prevention of work-related stress, burnout, and health problems: A new approach. Journal of Occupational Health Psychology, 10(3), 3-40. (Published in 2005)

บทความที่น่าสนใจ

Burnout

“Burnout” องค์กรควรทำอย่างไรเมื่อพนักงานหมดไฟ

Burnout สำคัญแค่ไหน รู้หรือไม่ว่านี่คือปัญหาที่บริษัททั่วโลกกำลังพบเจอมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เราควรรับมือมันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

อ่านต่อ »
Cover-Happy heart-sakid

WORKSHOP Happy Heart

กิจกรรม  “กินอยู่อย่างไร ให้ห่างไกลโรคหัวใจ”

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop Online “กินอยู่อย่างไร ให้ห่างไกลโรคหัวใจ”  ให้กับบริษัทTACC โดยนักกำหนดอาหารจะพาสำรวจตัวเองและความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจ และการปรับพฤติกรรมการเลือกอาหารให้สอดคล้องกับโรคหัวใจ

อ่านต่อ »
Workation คือ

Workation คืออะไร จะเลือกที่เที่ยวพร้อมกับทำงานอย่างไรดี

Workation ต้องทำอย่างไรบ้าง?​ แนะนำทิปสำหรับคนทำงาน HR และองค์กร พร้อมข้อดี-ข้อเสียของ Workation จะเลือกสถานที่ Workation ที่ไหนดี ได้ทั้งเที่ยวและทำงาน

อ่านต่อ »

กิจกรรม 5ส คืออะไร (เข้าใจง่ายๆ ใน 5 นาที)

กิจกรรม 5ส คือเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการจัดระเบียบและทำให้สามารถใช้พื้นที่ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่แท้จริงนั้นกิจกรรม 5ส คืออะไร มาหาคำตอบไปด้วยกัน

อ่านต่อ »
Cover-การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล-Sakid

WORKSHOP การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล (ลดไขมันด้วยอาหาร)

กิจกรรม  “การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล” โดยนักกำหนดอาหารที่ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องอาหารสำหรับคนที่เสียงคลอเรสเตอรอลสูง และผู้ที่เป็นอยู่แล้ว ว่ามีอาหารประเภทไหนบ้าง ที่ควรกินและไม่ควรกิน การเลือกอาหารและการปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

ทำไมบริษัทควรมีโปรแกรมดูแลสุขภาพพนักงาน

URL Copied! หน้าหลักบทความCorporate Wellness โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง จากที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราได้อยู่ในช่วงเวลาการลดดวามเสี่ยงการติดไวรัสโควิท-19 (COVID-19) ด้วยการ ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน (Work from home) อาจทำให้หลายคนเริ่มมีความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากเรื่องการดูแลรักษา สุขภาพให้ปลอดภัยจากการติดไวรัสโควิท-19 (COVID-19) แล้วการรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไติดต่อเรื้อรังชนิดตาง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรดไขมันในเลือดสูง โรดหัวใจ โรดเบาหวาน ก็ยังเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ควรดูแลจากการรับประทานอาหารที่ดี เพิ่มการออกกำลังกาย รวมถึงรักษาสภาพจิตใจไว้ตลอดเวลา

อ่านต่อ »