Healthy-Organization-SAKID
URL Copied!

มารู้จัก Healthy Organization องค์กรสุขภาพดี

รู้จักแนวคิด Healthy Organization 

            จากการสำรวจสุขภาพของประชากรไทยครั้งที่ 6 ซึ่งดำเนินการในปี 2562-2563 ซึ่งประเด็นในการสำรวจครอบคลุมในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะโรคที่สามารถตรวจวัดพื้นฐาน ได้แก่ การวัดสัดส่วนร่างกาย ความดันโลหิต และการตรวจวัดน้ำตาล และไขมันในเลือด เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้งในวัยทำงาน และผู้สูงอาย พบว่า ปัญหาอันดับต้นของสังคมในขณะนี้คือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงซึ่งมีผลต่ออุบัติการณ์โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น เกิดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดูแลรักษา ในขณะที่ความสามารถในการทำงานก็ด้อยลงตามสภาพร่างกายส่งผลเสียเป็นวงกว้างทั้งแก่ตัวพนักงาน และองค์กร ดังนั้นมาตรการป้องกันและลดภาระโรคเหล่านี้จึงเป็นประเด็นสำคัญมาก  

           สำหรับคนวัยทำงานในองค์กรต้องใช้ชีวิตแต่ละวันในสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5-7 วันต่อสัปดาห์ วันละ 8-10 ชั่วโมง หากยังใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ด้วยความเคยชิน และอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดิม ๆ ก็ยากที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้มีสุขภาพดีขึ้นได้ 

            เราจึงขอแนะนำ Healthy Organization หรือแนวทางเกี่ยวกับการสร้างองค์กรที่มีการวางระบบในการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่พนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานนำความรู้นั้นไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ควบคู่กับการจัดสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดี และนำมาซึ่งประสิทธิภาพของการทำงาน ซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย 

healthy organization-SAKID

6 องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้  

1.Healthy Policy   

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด คือการกำหนดนโยบายสร้างเสริมสุขภาพให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยผู้ที่กำหนด Healthy Policy อาจเป็น HR, จป., บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพพนักงานในองค์กร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดกิจโครงการสร้างเสริมสุขภาพ หรือกระทั่งผู้ที่สนใจและศึกษา Healthy Organization เริ่มต้นด้วยการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของพนักงาน สำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพนักงานที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ฯลฯ เพื่อเสนอร่าง Healthy Policy ให้ผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบายสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่พบ ประกาศให้ทราบกันทั่วองค์กร และจัดตั้งคณะทำงานและแกนนำสุขภาพขององค์กรหรือหน่วยงาน (Health  Leader) ซึ่งมีหน้าที่สื่อสารและกระตุ้นพนักงานองค์กรให้เข้าร่วมกิจกรรม อำนวยความสะดวกให้สามารถติดตามผลสุขภาพของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง สุดท้ายคือติดตาม ประเมินผล และรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของพนักงานในองค์กร เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมตามความต้องการมากขึ้น  

2.Healthy Workshop  

หลังจากกำหนดนโยบายสร้างเสริมสุขภาพให้กับพนักงานในองค์กรแล้ว จำเป็นต้องถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพที่เชื่อถือได้ให้กับพนักงานให้ตรงกับปัญหา เป็นการนำข้อมูลปัญหาจากขั้นตอน Healthy Policy มาดำเนินการต่อ โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ที่ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดอบรมให้ความรู้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Healthy Workshop แต่ยังไม่ใช่ทั้งหมด ต้องเกิดความตระหนักและแรงบันดาลใจที่จะดูแลสุขภาพตนเองต่อไป และมีการนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติจริงด้วย อาจสร้างความตระหนักและความสนใจในการดูแลสุขภาพแก่พนักงานก่อน โดยการจัดมุมตรวจสุขภาพง่าย ๆ ที่พนักงานสามารถเข้าไปวัดองค์ประกอบร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน รอบเอวได้ ฯลฯ การจัด Workshop ให้ความรู้ควรครอบคลุม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนปกติที่รักการดูแลสุขภาพ กลุ่มที่เริ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค และกลุ่มที่เกิดโรคแล้ว  และสุดท้ายมีการติดตามประเมินผล วัดทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและผลร่างกาย รวมถึงสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้าร่วมอบรม 

3.Healthy Canteen  

หรือการปรับเปลี่ยนโรงอาหารให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เช่น วิธีการปรุง หรือสัดส่วนอาหารตามหลักโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพให้พนักงานได้เลือกซื้อรับประทาน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของคณะผู้ทำงานและคณะผู้ดูแลโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร รวมถึงพนักงานผู้ใช้บริการเอง โดยเปิดโอกาสให้หารือเรื่องแนวทางร่วมกัน ควรใช้วิธีปรับเปลี่ยนอาหารที่มีจำหน่ายอยู่ให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น อาจเริ่มต้นด้วยการมีเมนูที่ดีต่อสุขภาพร้านละ 1-2 เมนู มีการสำรวจวิเคราะห์เมนูอาหาร นำไปสู่การถ่ายทอดความรู้เรื่องการปรับอาหารให้กับผู้ประกอบอาหารเพื่อลดหวาน มัน เค็ม การเพิ่มผักผลไม้ในอาหารที่จำหน่าย การเลือกใช้น้ำมัน การใช้สมุนไพรแทนเครื่องปรุง ควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลโรงอาหารเข้าร่วมอบรมเพื่อรับทราบการจัดการในภาพรวม การจัดสวัสดิการผักสด หรือน้ำเปล่าให้แก่พนักงาน การจัดทำป้ายรณรงค์และสื่อความรู้ทางด้านโภชนาการ ฯลฯ สำหรับกรณีองค์กรที่ไม่มีโรงอาหาร อาจมีเพียงพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารก็สามารถใช้ Healthy Canteen ได้เช่นกัน ทำได้โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการสั่งอาหาร การเลือกอาหารและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จัดพื้นที่ในการรับประทานอาหารที่มีสื่อความรู้ การเตรียมสวัสดิการผัก น้ำเปล่า ข้าวไม่ขัดสี แก่ผู้มาใช้บริการพื้นที่รับประทานอาหาร ฯลฯ หลังจากจัดกิจกรรมแล้วควรมีการสำรวจความพึงพอใจทั้งผู้ประกอบอาหารและพนักงานผู้ใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงโครงการ Healthy Canteen ต่อไป 

4.Healthy Space  

สำหรับการพัฒนาและการปรับพื้นที่ในองค์กรให้เอื้อต่อการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และช่วยสานสัมพันธ์พนักงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เริ่มโดยการสำรวจข้อมูลความต้องการของพนักงานและต้นทุนพื้นที่ ที่มีอยู่ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง จากขั้นตอนของ Healthy Policy พื้นที่อาจหมายถึงพื้นที่ว่าง มุมว่างในอาคาร ลานกว้าง ลานจอดรถ หรือพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้งานบางช่วงเวลา บันได ฯลฯ จากนั้นจึงมีดำเนินการวางแผนการพัฒนาพื้นที่นั้นให้สอดคล้องกับพื้นที่และต้นทุนที่มีอยู่ให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะใช้ในการออกกำลังกาย คลายเครียด ดัดแปลง สุดท้ายคือการสำรวจความพึงพอใจพื้นที่ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและปรับปรุงให้ดียิ่งขึึ้น  

5.Healthy Meeting  

การประชุมทั่วไปที่ต้องนั่งนาน ทำให้ขยับตัวได้น้อย รวมถึงอาหารว่างประชุมที่มีพลังงาน ไขมัน และน้ำตาลสูง สามารถนำมาสู่ปัญหาทางสุขภาพได้ สำหรับ Healthy Meeting หรือการประชุมอย่างมีสุขภาพดี คือการปรับรูปแบบ, สถานที่, ห้องประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเพิ่มการขยับร่างกาย ในรูปแบบ Active Meeting อาจเป็นการเดิน/ยืนประชุม หรือจัดพื้นที่ประชุมให้มีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มการขยับ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง กำหนดระเบียบวาระการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพมีความกระชับ มีการหยุดพักประชุมเพื่อยืดเหยียด หรือพักออกกำลังกาย หากมีการประชุมนาน  รวมถึงปรับอาหารว่างให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น (Healthy Break) ตามหลักการ คุมพลังงาน เพิ่มใยอาหาร จัดโปรตีนใส่จาน ลดปริมาณน้ำตาลและเกลือ โดยกำหนดให้เป็นมาตรฐานการจัดประชุมขององค์กร และสำรวจความพึงพอใจรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการปรับเปลี่ยนให้ปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน 

6.Healthy Tournament  

เป็นการต่อยอดความรู้ด้านสุขภาพ ในรูปแบบกิจกรรมการแข่งขันให้เพื่อความสนุกสนานและสร้างเสริมสุขภาพระหว่างบุคคล เป็นทีม หรือหน่วยงานในองค์กร โดยเน้นในเรื่องการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้มีสุขภาพ, สมรรถภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาจากองค์ประกอบของ Healthy Organization และกำหนดกติกาให้คะแนนสุขภาพ หรือ Healthy Score เพื่อกระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การสะสมคะแนนจากการซื้อผักผลไม้ การสะสมคะแนนจากการใช้บันไดแทนลิฟท์ ฯลฯ หลังจัดการแข่งขันสะสมคะแนนสุขภาพ ควรมีการประเมินความพึงพอใจและสรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น  

ประโยชน์จากการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น “Healthy Organization” 

 

-พนักงานในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การรับประทานผักและผลไม้มากขึ้น การเพิ่มการขยับร่างกาย หรือการออกกำลังกาย ส่งผลให้พนักงานในองค์กรสุขภาพดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และลดความรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อหรือโรคระบาดต่าง ๆ 

 

-ลดวันลาป่วย, ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้กับพนักงาน พนักงานมีสุขภาพดี ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

-เกิดความสามัคคีในการร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระหว่างหน่วยงาน และระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร 

 

-CSR ดีขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ในการดูแลสุขภาพพนักงาน เป็นต้นแบบแก่องค์กรอื่น 

 

-สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัว ชุมชน สังคม ฯลฯ 

 

-สามารถนำแนวคิด Healthy Organization ไปปรับใช้ร่วมกับโครงการดูแลสุขภาพอื่นได้ เนื่องจาก Healthy Organization จะเน้นให้แนวทาง ตัวอย่าง เครื่องมืออำนวยความสะดวก วิธีการเก็บข้อมูลที่จะนำไปใช้วัดผลได้จริง และการจัดตั้งคณะทำงาน แกนนำสุขภาพ สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงร่วมกับโครงการอื่นได้  

 

สามารถดูตัวอย่างแนวคิด Healthy Organization เพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้จาก http://healthyorg.com/content/about_project/89 

จะเห็นได้ว่าการดำเนินการตามแนวทาง Healthy Organization ไม่ได้ประโยชน์ในแง่สุขภาพของพนักงานเพียงอย่างเดียว แต่ส่งผลถึงการเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน และภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย แล้วถ้าหากยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไง ให้ทาง Sakid ช่วยวางแผนกิจกรรมได้ เพราะเรามีทั้งการจัด Workshop ด้านสุขภาพ, การจัดแข่งขันสุขภาพผ่าน Sakid application และยังมีจัดทำโรงอาหารสุขภาพ ซึ่งตอบโจทย์ได้ทั้ง 6 องค์ประกอบของ Healthy Organization  

บทความที่น่าสนใจ

Workshop สร้างสรรค์ กิจกรรมสนุก ผ่อนคลาย

เริ่มต้นคลายเครียดจากการทำงาน มาผ่อนคลาย สนุก สร้างสรรค์ และพนักกงานมีส่วนร่วมทำWorkshopไปด้วยกัน กับกิจกรรม Workshop ทำอาหารสุขภาพ ที่ง่ายทำได้เองที่บ้าน สอนจัดสวนขวดตั้งบนโต๊ะทำงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำเทียนหอมกลิ่นที่ชอบไว้จุดที่บ้าน ฯลฯ มาแต่ตัวและรับของที่ตัวเองทำกลับบ้านได้ด้วย

อ่านต่อ »
Productivity

Productivity พื้นฐานของการพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพ

ความหมายของ Productivity คืออะไร และแนวทางการเพิ่ม “ผลิตภาพ” ในองค์กร โดยที่ไม่ทำร้ายพนักงาน จากปัจจัยต่าง ๆ ที่บริษัทและพนักงานสามารถช่วยกันสร้างได้

อ่านต่อ »
Cover WS สุขภาพดีกับสะกิด

WORKSHOP เริ่มต้นสุขภาพดี กับ SAKID

กิจกรรม  Workshop “คลาสโยคะ”

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 – 21 กันยายน 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “คลาสโยคะ ” กันทุกสัปดาห์เป็นสวัสดิการที่เสริมสร้างร่างกายให้แข้งแรง โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นครูสอนโยคะที่จะพาพนักงานบริษัท ROCHE มายืดเหยียดร่างกายให้ผ่อนคลายเมื่อยจากการนั่งทำงานและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นอีกด้วย

อ่านต่อ »
Smart Office

[เคล็ดลับ] สร้าง Smart Office ที่ดีเพื่อองค์กรของคุณ

ในยุคหลังโควิด เกิดการปรับตัวขององค์กรมากมาย หนึ่งในนั้นคือการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น Smart Office ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คนทำงานมากขึ้น แนะนำเคล็ดลับ

อ่านต่อ »
Cover-Healthy Canteen-sakid

WORKSHOP Healthy Canteen

กิจกรรม  “อบรม พ่อครัว แม่ครัว ให้ทำอาหารสุขภาพมากขึ้น”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “อบรม พ่อครัว แม่ครัว ให้ทำอาหารสุขภาพมากขึ้น”

อ่านต่อ »
Cover-Happy heart-sakid

WORKSHOP Happy Heart

กิจกรรม  “กินอยู่อย่างไร ให้ห่างไกลโรคหัวใจ”

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop Online “กินอยู่อย่างไร ให้ห่างไกลโรคหัวใจ”  ให้กับบริษัทTACC โดยนักกำหนดอาหารจะพาสำรวจตัวเองและความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจ และการปรับพฤติกรรมการเลือกอาหารให้สอดคล้องกับโรคหัวใจ

อ่านต่อ »