วิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้ทันทีผ่าน-SAKID-Dashboard
URL Copied!

วิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้ทันทีผ่าน SAKID Dashboard

           ปัจจุบันการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน การรับรู้ถึงสถานะสุขภาพของพนักงานและการวิเคราะห์ผลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความสุขให้กับพนักงาน

สุขภาพของพนักงานสำคัญอย่างไร

สุขภาพเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญกันมากขึ้น เนื่องจากหากสุขภาพไม่แข็งแรง ย่อมทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เราจึงอยากให้องค์กรเกิดความใส่ใจต่อบุคลากรด้วยการเริ่มดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวัน ที่มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่คำนึงถึงสุขภาพมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ ก็ต้องหันมาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรได้หันมาสนใจสุขภาพของตนมากขึ้นด้วยผ่านการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจากข้อมูลจริง เนื่องจากว่าสุขภาพของพนักงานในองค์กรเองนั้น ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรแต่ละคนในองค์กรตามหลักการของ “องค์กรแห่งความสุข (Healthy Workplace)” นั่นเอง

ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงาน

การวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานเป็นการทำให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงสถานะสุขภาพของพนักงานในทันที ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบและปรับปรุงการดูแลสุขภาพของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุด เมื่อมีปัญหาจนกระทบต่อชีวิตและการทำงาน เช่น พนักงานที่มีระดับความเครียดสูง หรือมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวที่ทำให้เกิดโรคไม่ติต่อเรื้อรัง(NCDs) ซึ่งผลวิเคราะห์สุขภาพพนักงานตรงนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับพนักงานได้

SAKID Application บริการวิเคราะห์สุขภาพพนักงานเห็นภาพทันทีผ่าน Dashboard สำเร็จรูป

SAKID Application เป็นบริการที่มี Dashboard สำเร็จรูปที่ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ผลสุขภาพของพนักงานได้ตามตัวชี้วัดที่บริษัทคุณต้องการ โดย SAKID Dashboard จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลสุขภาพของพนักงานที่มีความถูกต้องและเป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่เข้าใจง่าย

 

SAKID Dashboard ช่วยวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร

SAKID Dashboard สามารถรวบรวมข้อมูลสุขภาพได้จากหลายแหล่งข้อมูล เช่น การตรวจร่างกายประจำปี ผลตรวจเลือด และประเมินความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ทั้งนี้ SAKID Dashboard ยังสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูวิเคราะห์ผลสุขภาพของพนักงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเรามีดัชนีชี้วัดผลสุขภาพต่าง ๆ ให้คุณได้รู้สถานะสุขภาพในองค์กรของคุณแบบภาพรวมตามตัวอย่างนี้

Dashboard สรุปผลองค์กรทันที-SAKID

ดัชนีมวลกายและความเสี่ยงเบาหวานในที่ทำงาน

การติดตามดัชนีมวลกายและความเสี่ยงเบาหวานของพนักงานเป็นการช่วยให้องค์กรรับรู้ถึงสภาพสุขภาพของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนและนำเสนอมาตรการส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ดัชนีความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงที่บุคคลอาจพบเจอในการเป็นโรคเบาหวาน บอกถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลจะเป็นโรคเบาหวานในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความอ้วน ประวัติครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือด และปัจจัยการดัดแปลงพฤติกรรม เช่น ระดับกิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหาร และสภาพอื่น ๆ ที่มีผลต่อความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานในอนาคต ดังนั้นการลดความเสี่ยงเบาหวานผ่านการส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในอนาคต

Dashboard ภาพรวมดัชนีต่างๆ-SKAID

 

ดัชนีความสุขและคุณภาพความสุขของพนักงาน

ในทุกๆวัน พนักงานของคุณจะตอบคำถามเกี่ยวกับความสุขของเขาประจำวัน ในดัชนีนี้เราได้รวบรวมและประมวลผลความสุขของพนักงานที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินสภาพอารมณ์และความพึงพอใจของพนักงานในการทำงาน การให้ความสำคัญกับด้านนี้ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีของพนักงาน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความสุขต่อการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

สำรวจพฤติกรรมการทานอาหารหวาน-มัน-เค็ม และการออกกำลังกายประจำองค์กร

 

ดัชนีชี้วัดพฤติกรรมการทานอาหารและการออกกำลังกายเป็นดัชนีที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแบบสอบถามของ SAKID โดยเฉพาะ โดยเราสอบถามความถี่ของการบริโภคและปริมาณในแต่ละครั้งของพนักงานรวมถึงบันทึกดัชนีต่างๆ ตามแต่ละช่วงเวลา เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยทำให้เห็นถึงภาพรวมพฤติกรรมการทานอาหารประจำองค์กร ในขณะเดียวกันเราได้ติดตามพฤติกรรมการออกกำลังกายผ่านการทำภารกิจสุขภาพด้านการออกกำลังกาย  และติดตามการตอบแบบสอบถามในลักษณะเดียวกัน โดยจะเห็นว่ากราฟของการทานอาหารหวาน-มัน-เค็มจะลดลง และมีการอออกกำลังกายเพิ่มขึ้นหลังจากที่องค์กรได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกับ SAKID Application แล้ว

 

Dashboard ภาพรวมของ SAKID

               ทั้งนี้การวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดย SAKID Dashboard เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ผลสุขภาพของพนักงานได้ตามตัวชี้วัดที่บริษัทคุณต้องการ การพัฒนาสร้างพฤติกรรมการทานอาหารและการออกกำลังกายที่ดีในองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน พนักงานที่มีพฤติกรรมการทานอาหารที่เหมาะสมและมีการออกกำลังกายประจำจะมีสุขภาพที่ดี และพร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พนักงานที่มีสุขภาพที่ดีจะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคและการลางานเนื่องจากปัญหาสุขภาพ SAKID Dashboard สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของพนักงานได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว และสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่สวยงามและเข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบผลสุขภาพของพนักงานได้อย่างทันที และถูกต้อง และสามารถนำไปออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับพนักงานในองค์กร หรือให้ Sakid ช่วยวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงาน พร้อมออกแบบกิจกรรมเฉพาะองค์กร สนใจกดทดลองใช้ SAKID Application ได้เลย

บทความที่น่าสนใจ

PDCA คืออะไร รู้จักหลักการที่ทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทำงานแล้วเจอแต่ปัญหาซ้ำ ๆ จนบั่นทอนใจ แก้เท่าไหร่ก็ไม่จบเสียที ลองหันมาใช้ PDCA วิธีบริหารจัดการองค์กรที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างตรงจุด แล้ว PDCA หมายถึงอะไรบ้าง?

อ่านต่อ »
กิจกรรมลดน้ำหนักพนักงาน

เพิ่มสุขภาพที่ดีในบริษัทด้วย “กิจกรรมลดน้ำหนักพนักงาน”

แนะนำ 5 แนวทางจัดกิจกรรมพนักงานลดน้ำหนัก ในบริษัท ที่เน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้กับพนักงาน ตัวชี้วัดผลที่น่าใช้ เครื่องมือติดตามผล พร้อมตัวอย่างกิจกรรม

อ่านต่อ »

รวม 5 หลักการปรับ “ท่านั่งทํางานที่ถูกต้อง” ลดออฟฟิศซินโดรม

ท่านั่งทำงานที่ถูกต้อง ต้องนั่งยังไง? นั่งแบบไหนให้ไกลออฟฟิศซินโดรม? แนะนำ 5 หลักการที่ต้องปรับท่านั่งทำงานที่ถูกต้อง พร้อมวิธีเลือกเก้าอี้และโต๊ะถูกหลัก Ergonomics

อ่านต่อ »
Cover-Pmat-2022

HR tech Thailand 2022

กิจกรรมออกบูธ HR tech Thailand 2022

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565  SAKID  ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่น “สะกิด” ในงาน HR Tech เพื่อแนะนำให้รู้จักกับแอพว่าใช้ออกแบบกิจกรรมสุขภาพอย่างไร และเปิดให้ทดลองใช้ ฟรี 7 วัน เพื่อให้คนในองค์กรสามารถเล่นภารกิจสุขภาพดีได้ โดยมีโค้ชนักกำหนดอาหารคอยให้คำปรึกษาในแอพสะกิดตลอด 7วัน 

อ่านต่อ »
Cover-จัดสวนขวด-sakid

WORKSHOP สวนขวดจิ๋ว

กิจกรรม  “จัดสวนขวด Terrarium”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “จัดสวนขวด Terrarium”  ให้กับบริษัทเอสพี อินเตอร์แมค โดย Green Terra Station ภายในงานผู้เข้าร่วมได้จัดสวนขวดด้วยตนเอง ได้ทั้งความสนุก และความผ่อนคลาย พร้อมทั้งรับสวนขวดตามแบบฉบับของตนเองกลับไปอีกด้วย  

อ่านต่อ »

“ดูแลสุขภาพพนักงาน” การสร้างสุขเบื้องต้นที่คุณไม่ควรมองข้าม

สุขภาพของพนักงานสำคัญกว่าที่คิด! บริษัทจะดูแลสุขภาพพนักงานได้อย่าไรบ้าง? แชร์ 5 เรื่องที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ในองค์กร เพิ่มความสุข ส่งเสริมสุขภาพให้พนักงาน

อ่านต่อ »