วิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้ทันทีผ่าน-SAKID-Dashboard
URL Copied!

วิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้ทันทีผ่าน SAKID Dashboard

           ปัจจุบันการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน การรับรู้ถึงสถานะสุขภาพของพนักงานและการวิเคราะห์ผลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความสุขให้กับพนักงาน

สุขภาพของพนักงานสำคัญอย่างไร

สุขภาพเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญกันมากขึ้น เนื่องจากหากสุขภาพไม่แข็งแรง ย่อมทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เราจึงอยากให้องค์กรเกิดความใส่ใจต่อบุคลากรด้วยการเริ่มดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวัน ที่มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่คำนึงถึงสุขภาพมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ ก็ต้องหันมาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรได้หันมาสนใจสุขภาพของตนมากขึ้นด้วยผ่านการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจากข้อมูลจริง เนื่องจากว่าสุขภาพของพนักงานในองค์กรเองนั้น ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรแต่ละคนในองค์กรตามหลักการของ “องค์กรแห่งความสุข (Healthy Workplace)” นั่นเอง

ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงาน

การวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานเป็นการทำให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงสถานะสุขภาพของพนักงานในทันที ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบและปรับปรุงการดูแลสุขภาพของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุด เมื่อมีปัญหาจนกระทบต่อชีวิตและการทำงาน เช่น พนักงานที่มีระดับความเครียดสูง หรือมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวที่ทำให้เกิดโรคไม่ติต่อเรื้อรัง(NCDs) ซึ่งผลวิเคราะห์สุขภาพพนักงานตรงนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับพนักงานได้

SAKID Application บริการวิเคราะห์สุขภาพพนักงานเห็นภาพทันทีผ่าน Dashboard สำเร็จรูป

SAKID Application เป็นบริการที่มี Dashboard สำเร็จรูปที่ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ผลสุขภาพของพนักงานได้ตามตัวชี้วัดที่บริษัทคุณต้องการ โดย SAKID Dashboard จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลสุขภาพของพนักงานที่มีความถูกต้องและเป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่เข้าใจง่าย

 

SAKID Dashboard ช่วยวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร

SAKID Dashboard สามารถรวบรวมข้อมูลสุขภาพได้จากหลายแหล่งข้อมูล เช่น การตรวจร่างกายประจำปี ผลตรวจเลือด และประเมินความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ทั้งนี้ SAKID Dashboard ยังสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูวิเคราะห์ผลสุขภาพของพนักงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเรามีดัชนีชี้วัดผลสุขภาพต่าง ๆ ให้คุณได้รู้สถานะสุขภาพในองค์กรของคุณแบบภาพรวมตามตัวอย่างนี้

Dashboard สรุปผลองค์กรทันที-SAKID

ดัชนีมวลกายและความเสี่ยงเบาหวานในที่ทำงาน

การติดตามดัชนีมวลกายและความเสี่ยงเบาหวานของพนักงานเป็นการช่วยให้องค์กรรับรู้ถึงสภาพสุขภาพของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนและนำเสนอมาตรการส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ดัชนีความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงที่บุคคลอาจพบเจอในการเป็นโรคเบาหวาน บอกถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลจะเป็นโรคเบาหวานในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความอ้วน ประวัติครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือด และปัจจัยการดัดแปลงพฤติกรรม เช่น ระดับกิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหาร และสภาพอื่น ๆ ที่มีผลต่อความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานในอนาคต ดังนั้นการลดความเสี่ยงเบาหวานผ่านการส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในอนาคต

Dashboard ภาพรวมดัชนีต่างๆ-SKAID

 

ดัชนีความสุขและคุณภาพความสุขของพนักงาน

ในทุกๆวัน พนักงานของคุณจะตอบคำถามเกี่ยวกับความสุขของเขาประจำวัน ในดัชนีนี้เราได้รวบรวมและประมวลผลความสุขของพนักงานที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินสภาพอารมณ์และความพึงพอใจของพนักงานในการทำงาน การให้ความสำคัญกับด้านนี้ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีของพนักงาน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความสุขต่อการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

สำรวจพฤติกรรมการทานอาหารหวาน-มัน-เค็ม และการออกกำลังกายประจำองค์กร

 

ดัชนีชี้วัดพฤติกรรมการทานอาหารและการออกกำลังกายเป็นดัชนีที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแบบสอบถามของ SAKID โดยเฉพาะ โดยเราสอบถามความถี่ของการบริโภคและปริมาณในแต่ละครั้งของพนักงานรวมถึงบันทึกดัชนีต่างๆ ตามแต่ละช่วงเวลา เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยทำให้เห็นถึงภาพรวมพฤติกรรมการทานอาหารประจำองค์กร ในขณะเดียวกันเราได้ติดตามพฤติกรรมการออกกำลังกายผ่านการทำภารกิจสุขภาพด้านการออกกำลังกาย  และติดตามการตอบแบบสอบถามในลักษณะเดียวกัน โดยจะเห็นว่ากราฟของการทานอาหารหวาน-มัน-เค็มจะลดลง และมีการอออกกำลังกายเพิ่มขึ้นหลังจากที่องค์กรได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกับ SAKID Application แล้ว

 

Dashboard ภาพรวมของ SAKID

               ทั้งนี้การวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดย SAKID Dashboard เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ผลสุขภาพของพนักงานได้ตามตัวชี้วัดที่บริษัทคุณต้องการ การพัฒนาสร้างพฤติกรรมการทานอาหารและการออกกำลังกายที่ดีในองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน พนักงานที่มีพฤติกรรมการทานอาหารที่เหมาะสมและมีการออกกำลังกายประจำจะมีสุขภาพที่ดี และพร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พนักงานที่มีสุขภาพที่ดีจะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคและการลางานเนื่องจากปัญหาสุขภาพ SAKID Dashboard สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของพนักงานได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว และสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่สวยงามและเข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบผลสุขภาพของพนักงานได้อย่างทันที และถูกต้อง และสามารถนำไปออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับพนักงานในองค์กร หรือให้ Sakid ช่วยวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงาน พร้อมออกแบบกิจกรรมเฉพาะองค์กร สนใจกดทดลองใช้ SAKID Application ได้เลย

บทความที่น่าสนใจ

Cover-sakid-เขตราษฎร์บูรณะ

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตเขตราษฎร์บูรณะ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตเขตราษฎร์บูรณะ ในกิจกรรม Fun for Fit เพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการ  “MEA เบิร์นเกินร้อย” เปิดศึกการแข่งกันระหว่างทีมเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี ด้วยการส่งภารกิจสุขภาพผ่านแอพสะกิด และลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือน

อ่านต่อ »
ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน

เทคนิคส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่ทุกบริษัทควรรู้

แนะนำโมเดลการจัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน 4 ขั้นตอน แนะนำไอเดียจัดกิจกรรม กิจกรรมลดน้ำหนัก ส่งเสริมสุขภาพ [แนะนำเครื่องมือช่วยจัดโครงการ]

อ่านต่อ »
จัดโต๊ะทำงาน

“จัดโต๊ะทำงาน” สร้างสุขในการทำงานง่ายๆ ด้วยความเป็นระเบียบ

เคยไหม? ก่อนเริ่มทำงาน ต้องจัดโต๊ะ จัดห้องให้เรียบร้อยก่อน ไม่งั้นจะรู้สึกหงุดหงิด ไม่มีสมาธิทำงาน ไขประโยชน์ของการจัดโต๊ะทำงาน พร้อมเทคนิคจัดโต๊ะ เคลียร์สมอง!

อ่านต่อ »

WORKSHOP การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด

กิจกรรม  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด” โดยนักกำหนดอาหารที่ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องอาหารที่ควรกินและไม่ควรกิน การเลือกอาหารและปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด

อ่านต่อ »

จัดการอย่างไร ให้ห่างไกล ความเครียด

หากเราพูดถึงคำว่า “ความเครียด” เรานั้นมักจะนึกถึง และบรรยายความรู้สึกว่าเหมือนถูก “บีบคั้น กดดัน อึดอัด” ทำให้เราใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร โดยที่ความเครียดนั้นจะเป็นภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเราต้องเจอกับสถานการณ์ที่รับมือได้ยาก หรือถูกกดดันจากปัจจัยภายนอก จนทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ หรือวิตกกังวลขึ้นมาได้

อ่านต่อ »
Cover-Workshop-เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ

Workshop “เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ”

กิจกรรม Workshop “เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 Sakid ได้จัดกิจกรรม Workshop “เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ”  ให้กับบริษัทเอสพี อินเตอร์แมค, รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ และการไฟฟ้านครหลวง  โดยวิทยากรนักวางแผนการเงิน คุณจิญาดา พฤกษาชลวิทย์ภายในงานผู้เข้าร่วมได้รับวิธีการวางแผนทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ และได้ทดลองวางแผนสำหรับตัวเองให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์อีกด้วย

อ่านต่อ »