URL Copied!

Healthy Green Canteen โรงอาหารปลอดภัย อร่อย สะอาด สุขภาพดี

       โรงอาหารเหมือนกับอู่ข้าวอู่น้ำของพนักงานหลายชีวิต ที่เป็นสวัสดิการจากบริษัทให้กับพนักงานในการอำนวยความสะดวกและช่วยลดค่าครองชีพ โดยในโรงอาหารจะมีทั้งอาหารคาว-หวาน เครื่องดื่ม และขนมอื่น ๆ ที่อาจมีพนักงานหมุนเวียนมาใช้บริการตลอดทั้งวัน ด้วยเหตุนี้โรงอาหารก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของพนักงานได้ และการมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ดีอาจเป็นปัจจัยหลักของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตได้ (1)

 

ความสำคัญและความจำเป็นของการมีโรงอาหารที่ดีในสถานที่ทำงาน

 

         การมีโรงอาหารที่ดีในสถานที่ทำงานทั้งในแง่ของความสะอาดถูกสุขอนามัยและดีต่อสุขภาพจะเป็นผลดีทั้งแก่นายจ้างและพนักงาน

        โรงอาหารเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งให้พนักงานช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีที่สถานที่ทำงานอยู่ห่างไกลจากสถานที่จำหน่ายอาหาร

        นอกจากนี้นายจ้างยังสามารถสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่พนักงาน แสดงความเอาใจใส่ที่นายจ้างมีแก่พนักงานผ่านการรักษามาตรฐานของโรงอาหารที่ดีในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้การจัดตั้งโรงอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรมีความจำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอใบรับรองในการจัดตั้ง2 นอกจากการได้รับใบรับรองแล้วควรมีการควบคุมมาตรฐานให้ถูกต้องตามบัญญัติของกฎกระทรวง ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen)

Healthy GREEN Canteen ไม่ยาก เป็นไปได้

         ตามที่กล่าวมาแล้วว่า โรงอาหารไม่ได้เป็นเพียงโรงอาหารอย่างเดียว ยังสามารถส่งผลต่อบริษัท และพนักงานในหลายด้าน คงอยากทราบแล้วว่าการจัดโรงอาหารสุขภาพ มีแนวทางอย่างไรบ้าง ซึ่งภาครัฐก็มีเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN canteen) เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับโรงอาหารต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสุขภาพของพนักงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (2,3,4) โดยมีแนวทางดังนี้

 

1. Garbage มาตรฐานเรื่องการจัดการขยะ ในสถานที่ปรุงประกอบอาหารและภายในโรงอาหารควรมีถังรองรับขยะ ที่มีฝาปิดสนิทไม่รั่วซึม และไม่มีคราบสกปรกโดยรอบ ควรมีการแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะอื่น เพื่อให้สะดวกแก่การแยกทิ้ง ทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

รูปภาพอ้างอิง(Copyright: @yustefotografo)

 

2.Restroom มาตรฐานเรื่องการจัดการเกี่ยวกับห้องน้ำ ควรมีห้องน้ำเป็นสัดส่วนแยกจากส่วนการเตรียมปรุงประกอบ จัดเก็บอาหารและอุปกรณ์ ห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นและน้ำขัง มีจำนวนห้องน้ำและอ่างล้างมือเพียงพอ พร้อมใช้งาน สบู่สำหรับการล้างมือ

kitchen-sakid

 

3.Energy มาตรฐานเรื่องการจัดการพลังงานภายในโรงอาหาร โรงอาหารมีแสงสว่างเพียงพอและควรมีที่ครอบหลอดไฟทั้งส่วน เตรียม ปรุงประกอบและส่วนรับประทานอาหารของผู้ใช้บริการ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงบนโต๊ะหรือบริเวณที่รับประทานอาหาร รวมถึงต้องมีมาตรการและอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับการป้องกันอัคคีภัยจากเชื้อเพลิงในการทำอาหารตามกฎหมายควบคุมอาคาร

Self service -sakid

 

4.Environment มาตรฐานเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหาร ตั้งแต่การเตรียม ปรุงประกอบ จัดจำหน่าย จัดเก็บวัตถุดิบและจัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์ รวมถึงสถานที่รับประทานอาหารให้แก่ผู้รับบริการ ให้มีความปลอดภัยต่อผู้ทำงานและผู้ใช้บริการ

sakid-serve

 

5.Nutrition มาตรฐานเรื่องสุขาภิบาลและโภชนาการ เกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานที่จัดเตรียม ปรุงประกอบ จัดจำหน่าย จัดเก็บวัตถุดิบและจัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์ รวมถึงผู้สัมผัสอาหารให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และมีการจัดเมนูเพื่อสุขภาพ เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ

chef-serve-sakid

Healthy GREEN Canteen เมื่อเข้าใจแล้วเริ่มลงมือทำได้เลย

          แนวทางการจัดตั้ง Healthy GREEN canteen จะสำเร็จได้นั้น ควรได้รับความร่วมมือจากเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการและพนักงาน ควรมีการทำความเข้าใจและสำรวจความต้องการในทุกมิติ รวมถึงการให้ความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ และพนักงาน

          ผู้บริหารควรจัดตั้งทีมงานควบคุมดูแล และสนับสนุนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โรงอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงกำหนดนโยบายการดูแลสุขภาพพนักงาน

ผู้ประกอบการควรให้ความร่วมมือและรักษาสุขลักษณะตั้งแต่การเตรียม ปรุงประกอบ จำหน่าย จัดเก็บอาหาร วัตถุดิบและภาชนะอุปกรณ์ และผู้สัมผัสอาหาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 (2) รวมทั้งมีเมนูสุขภาพ

          พนักงานควรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการดูแลสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการประเมินผู้ประกอบการเพื่อแสดงถึงความต้องการในแง่การรับบริการและการเข้าถึงข้อมูล5

          ถ้าอยากทราบว่าองค์กรมีความพร้อมในการทำ Healthy Green Canteen มากน้อยเพียงใด ลองประเมินจาก Checklist ได้เลย ว่าได้กี่ข้อกันนะ แล้วมีข้อไหนบ้างที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม รวมทั้งยังได้รวมตัวอย่างนโยบายด้านโภชนาการมาไว้ให้ด้วย เพื่อสามารถนำไปทำได้เลย

Healthy GREEN Canteen Checklist (3)

 

Checklist-healthy-canteen-Sakid

 

-โรงอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 (2)

-โรงอาหารมีเมนูที่ดีต่อสุขภาพอย่างน้อยวันละ 1-2 เมนูต่อร้าน

-โรงอาหารในแต่ละร้านควรมีเมนูผักเป็นส่วนประกอบหลักทุกวัน และมีร้านผลไม้สดอย่างน้อย 1 ร้าน

-แต่ละร้านมีข้อความ “หวานน้อย มันน้อยสั่งได้ เค็มน้อยสั่งได้”

-ลดขนาดช้อนเครื่องปรุง หรือไม่จัดวางเครื่องปรุงไว้หน้าร้าน

-โรงอาหารมีสื่อให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ

ตัวอย่างนโยบายด้านโภชนาการใน Healthy GREEN Canteen

-จัดบริการผักสด/ผักสุก ฟรีให้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มการรับประทานผัก

-ลดขนาด และจุดบริการเครื่องปรุง เพื่อลดการปรุงรสเพิ่ม

-เพิ่มเมนูดีต่อสุขภาพในราคาที่ถูกลง หรือมีการจับคู่เมนูจานอาหารเพื่อสุขภาพ 2:1:1

-เพิ่มจุดบริการน้ำดื่ม เพื่อเพิ่มการดื่มน้ำเปล่าแทนเครื่องดื่มที่มีรสหวาน

-เพิ่มทางเลือกเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพโดยการเพิ่มทางเลือก และเพิ่มการมองเห็นจากการจัดเรียงสินค้า

-เพิ่มสื่อการให้ความรู้ด้านโภชนาการ ให้อยู่ในจุดที่เข้าถึงได้อย่างเหมาะสม

Healthy Canteen จัดอย่างไรให้ถูกใจพนักงาน

       นอกจากการออกแบบโรงอาหารจะสามารถจัดให้ดีต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าควรจัดให้ถูกใจพนักงานด้วย ซึ่งเป็นผู้รับบริการหลัก มาดูกันว่า บริษัทชั้นนำระดับโลก มีการจัดสวัสดิการโรงอาหารให้อย่างไรบ้าง

       Google, Dropbox และ Pixar บริษัทระดับโลก  ต่างก็มีการจัดอาหารให้พนักงานทาน โดยบาร์อาหารมีอาหารหลากหลาย เต็มไปด้วยอาหารนานาชาติ ที่ทำและเสิร์ฟโดยเชฟฝีมือดี ทั้งอาหารเรียกน้ำย่อย อาหารจานหลัก และของหวาน นอกจากนี้ยังมีน้ำผลไม้ และผลไม้ไว้เป็นทางเลือกสุขภาพด้วย (6)

ตัวอย่างเมนูอาหาร ที่บริษัท Dropbox

          หรือ Apple ซึ่งเป็นบริษัทชื่อดัง นอกจากจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีคนอยากร่วมงานมากที่สุดในโลกแล้ว ยังมีโรงอาหาร Caffè Macs ที่น่าเข้าไปใช้  เพราะนอกจากจะมีการเสิร์ฟอาหารนานาชาติ ที่หลากหลายแล้วทั้ง เม็กซิกัน อิตาเลี่ยน ญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศส  ยังมีการออกแบบโรงอาหารได้เรียบหรูจนดูเป็นภัตตาคาร ทำให้ยิ่งน่าเข้าไปใช้บริการ

จาก U.S Today polled ในปี ค.ศ. 2015 สำรวจพนักงาน 1,000 คน สอบถามถึงความสุขในการทำงานพบถึง 56% ที่ตอบว่ามีความสุขมาก และมีความสุขสูงขึ้นเป็น 67% ในบริษัทที่มีการบริการอาหารให้7

          ดังนั้นการออกแบบโรงอาหารยังต้องคำนึงถึงสไตล์การออกแบบโรงอาหาร ทั้งรูปแบบการจัดร้านอาหาร หรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์โต๊ะ เก้าอี้ที่เป็นส่วนประกอบ เพื่อให้มีความน่าใช้งาน รวมทั้งออกแบบเมนูอาหารให้มีความหลากหลาย หากสามารถมีสวัสดิการโรงอาหาร ไม่ว่าจะเป็นบริการฟรี หรือกำหนดให้ร้านค้าขายอาหารในราคาไม่แพง โดยทางบริษัทอาจลดค่าเช่าร้านอาหาร รับรองว่าจะเป็นโรงอาหารที่พนักงานถูกใจอย่างแน่นอน

สรุป

          เรื่องของโรงอาหารใครว่าเล็ก ๆ ยังมีหลายด้านที่ต้องคำนึงถึง ทั้งความสะอาด และเมนูอาหาร ที่จะส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน และรวมทั้งการออกแบบโรงอาหารให้พนักงานอยากเข้ามาใช้งาน ทำให้พนักงานมีความพึงพอใจ ที่สำคัญหากบริษัททำให้เป็น Healthy Canteen ได้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้องค์กรมีโอกาสได้รับรางวัล Healthy Organization และถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สามารถปรึกษา Sakid ได้เลย เพราะเรามีบริการโรงอาหารเพื่อสุขภาพ        

อ้างอิง

1. García-García, F. J., Monistrol-Mula, A., Cardellach, F., & Garrabou, G. (2020). Nutrition, Bioenergetics, and Metabolic Syndrome. Nutrients12(9), 2785. https://doi.org/10.3390/nu12092785

2.สำนักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรงสาธารณสุข. (2561). คู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” ตามบทบัญญัติของกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561

3.ศูนย์สื่อสารสาธารณะ. (2 ธันวาคม 2562). กรมอนามัย เปิดตัว ‘Healthy Canteen’ สร้าง ต้นแบบมาตรฐานอาหาร 3 ไซส์ S M L. สำนักสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. https://foodsan.anamai.moph.go.th/th/handbook/2360#wow-book/

4.สำนักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรงสาธารณสุข. (2564). เกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN canteen). https://foodsan.anamai.moph.go.th/th/green-canteen/204474

5.Price, Sarah & Bray, Jeff & Brown, Lorraine. (2017). Enabling healthy food choices in the workplace: The Canteen operators’ perspective. International Journal of Workplace Health Management. 10. 00-00. 10.1108/IJWHM-12-2016-0087.

6.Jessica Haworth. (4 March 2016). Inside Google and Apple’s staff canteens – with luxury gourmet food to make your mouth water. Mirror. https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/inside-google-apples-staff-canteens-7496347

7.Hadley Malcolm. (16 September 2015). Study: The key to happiness at work is free snacks. USA TODAY. https://www.usatoday.com/story/money/2015/09/16/study-says-snacks-affect-happiness-at-work/72259746/

 

บทความที่น่าสนใจ

Smart Office

[เคล็ดลับ] สร้าง Smart Office ที่ดีเพื่อองค์กรของคุณ

ในยุคหลังโควิด เกิดการปรับตัวขององค์กรมากมาย หนึ่งในนั้นคือการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น Smart Office ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คนทำงานมากขึ้น แนะนำเคล็ดลับ

อ่านต่อ »
Cover-Pmat-2023-Sakid

HR tech Thailand 2023

กิจกรรมออกบูธ HR tech Thailand 2023

วันที่ 14-15 มิถุนายน 25656 SAKID  ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่น “สะกิด” ในงาน HR Tech เพื่อแนะนำให้รู้จักกับแอพว่าใช้ออกแบบกิจกรรมสุขภาพอย่างไร และเปิดให้ทดลองใช้ ฟรี 7 วัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับองค์กรที่ถ่ายรูปคู่น้องสะกิดลุ้นรับ Workshop นักกำหนดอาหารฟรี 1ชม. ได้ทั้งความรู้สุขภาพและภารกิจสุขภาพดีสนุก ๆ จาก สะกิดกันได้เลย

อ่านต่อ »
Work from Home

Work from Home เทรนด์การทำงานยุคใหม่ที่ทุกบริษัทต้องรู้

บริษัทจะจัดนโยบาย Work From Home อย่างไร? แนะนำวิธีปรับใช้ WFH ในองค์กร ข้อดี-ข้อเสียของการ WFH สวัสดิการที่บริษัทควรมี เมื่อพนักงานไม่ได้มาทำงานที่ออฟฟิศ

อ่านต่อ »
สวัสดิการสุขภาพพนักงาน

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

เพราะปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้คุณค่ากับการดูแลตัวเอง องค์กรหรือบริษัทจึงควรหันมาใส่เรื่องสวัสดิการสุขภาพพนักงานกันมากขึ้น แล้วสวัสดิการสุขภาพไหนบ้างที่คนทำงานมองหา

อ่านต่อ »
Cover-Sakid---Healthy-Green-Canteen-01

Healthy Green Canteen โรงอาหารปลอดภัย อร่อย สะอาด สุขภาพดี

Snack bar สำหรับพนักงาน เป็นสวัสดิการที่ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ และ ประสิทธิภาพการทำงานได้ แต่ควรเลือกอาหารที่เหมาะสม เช่น ผลไม้ นม แครกเกอร์ หรือ อาหารที่มีพลังงานน้อย เพื่อช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีด้วยนั่นเอง

อ่านต่อ »
happinometer

Happinometer เครื่องมือวัดความสุขได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง

หลายต่อหลายครั้งที่เราทำงานไปเรื่อย ๆ แล้วเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว ชวนมาทำแบบประเมินวัดความสุขกับ Happinometer กัน โดยแบบประเมินนี้เหมาะกับคนทำงาน

อ่านต่อ »