จัดคลาสออกกำลังกายอย่างไรให้โดนใจคนที่ทำงาน-02-SAKID
URL Copied!

จัดคลาสออกกำลังกายอย่างไรให้โดนใจคนที่ทำงาน

         เมื่อคนใช้เวลากว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในที่ทำงานจดจ่ออยู่กับการทำงาน เวลาพักน้อย การจะขยับตัวเพิ่มกิจกรรมทางกายระหว่างวันก็เป็นไปได้ยากเพราะไม่อาจละจากงานตรงหน้าได้ ด้วยปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น การจะออกกำลังกายให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์การอนามัยโลกยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของพนักงานและเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

 

          การทำให้เกิดสุขภาพดีในที่ทำงานโดยการส่งเสริมการออกกำลังกายมีความสำคัญ ที่จะทำให้พนักงานมีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ถูกต้องและต่อเนื่องส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยบริษัทหรือสถานที่ทำงานสามารถมีบทบาทและกำหนดแนวทางในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของ พนักงานให้สอดคล้องกับบริบทและพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงาน เพื่อทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตแต่การจะขับเคลื่อนคนในองค์กรให้ออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงานเองกลับกลายเป็นเรื่องยากและท้าทาย สำหรับ HR ไม่ใช่น้อย

 

          หากคุณได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมออกกำลังกายและกำลังคิดว่าจะจัดในรูปแบบใดให้ถูกใจ ทำอย่างไรให้พนักงานเข้าใช้ บทความนี้จะช่วยให้แนวทางกับคุณ

รูปแบบการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย

 

          รูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับพนักงานในสถานที่ทำงานนั้นจะเน้นไปที่การเข้าถึงบริการสุขภาพและการออกกำลังกายได้ง่าย โดยจัดสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 

1.การจัดสรรค์สวัสดิการที่ส่งเสริมแรงกระตุ้น เช่น เปิดให้ใช้บริการฟิตเนส สนามกีฬาฟรี การตรวจประเมินสุขภาพที่นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจำปี เช่น การประเมินสมรรถภาพทางกายด้านหัวใจและการหายใจ ด้านกล้ามเนื้อ ด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เป็นต้น

 

ประเมินสุขภาพกาย-SAKID

 

2.การจัดสรรค์พื้นที่ที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย เช่น จัดทำห้องฟิตเนสของบริษัท สนามฟุตบอล สนามแบดมินตัน สนามบาสเกตบอล หรือจัดมุมออกกำลังกายในแผนก เป็นต้น

 

ออกกำลังกาย-SAKID

 

3.การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาร่วมกัน

 

– จัดการออกกำลังกายแบบกลุ่มที่เป็นที่นิยม เช่น โยคะ คลาสเต้น Crossfit หรือการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา (HIIT;High Intensity Interval Training) หรือ Pilates คลาสศิลปะการป้องกันตัวรูปแบบต่าง ๆ เช่น Body combat

 

yoga class -SAKID

 

– จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ร่วมแข่งขัน เช่น โครงการเดินสะสมก้าว งานวิ่ง

 

sakid-poster

 

– จัดตั้งชมรมกีฬา เช่น ชมรมวิ่ง ชมรมแบดมินตัน ชมรมโยคะ ที่พนักงานสามารถใช้เวลาร่วมกันได้นอกเหนือจากการทำงาน

 

badminton-SAKID

 

4.การสื่อสารสุขภาพ เป็นการให้ข้อมูล ความรู้ จูงใจ ให้พนักงานในสถานประกอบการตระหนักต่อความสำคัญของสุขภาพ โดยพยายามสอดแทรกแนวทางเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น เช่น

 

– ส่งเสริมการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์

 

เดินขึ้นบันได-SAKID

 

– ส่งเสริมให้มีเวลาหยุดพักเป็นช่วงๆ ระหว่างทำงาน เพิ่มโอกาสในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อบรรเทาอาการเมื่อยล้า พักสายตา พักสมอง ช่วยให้กระปรี้กระเปร่า

 

ออกกำลังกาย-sakid

 

– ส่งเสริมการเดิน เช่น เดินไปคุยงานไป เดินไปส่งเอกสารด้วยตัวเอง การเดินไปกินข้าวเที่ยง จอดรถไกลจากแผนกเพื่อจะเพิ่มก้าวเดิน เป็นต้น

 

walk talk-SAKID

 

– สนับสนุนให้ใช้โต๊ะที่ปรับระดับได้ ปรับเปลี่ยนอิริยาบถให้สามารถยืนหรือนั่งทำงานก็ได้

 

desk office -SAKID

            หลายองค์กรในประเทศไทยให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงาน อย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย มีสวัสดิการสมาชิกฟิตเนสให้กับพนักงานปัจจุบันและพนักงานเกษียณรวมถึงครอบครัวของพนักงานสามารถใช้บริการฟิตเนส ของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังจัดสรรค์พื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา เช่น สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล มีชมรมโยคะที่จัดคลาสโยคะเป็นประจำทุกวัน

 

            บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช เปลี่ยนพื้นที่ว่างในบริษัทให้เป็นสนามกีฬาที่สามารถเล่นฟุตบอล หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีคลาสออกกำลังกายให้กับพนักงานโดยจัดให้มีเทรนเนอร์เข้าไปสอน จัดโครงการเดินส่งเสริมกิจกรรมทางกายและตรวจประเมินสมรรถภาพทางกายเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับบริษัทเอไอเอ เปลี่ยนพื้นดาดฟ้าอาคารเป็นลู่วิ่ง และมีสวัสดิการฟิตเนสให้บริการพนักงานโดยมีเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย

 

เลือกกิจกรรมออกกำลังกายแบบไหนดี

 

            การเลือกกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับพนักงานในสถานที่ทำงานควรอ้างอิงจากข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของคนซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์ในทุก ๆ ปี บริบทที่ทำงานเป็นอย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นควรมาจากความต้องการของพนักงานเป็นหลักซึ่งขึ้นอยู่กับว่าพนักงานของคุณกลุ่มอายุเท่าไหร่ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาและความต้องการ เช่น ร่วมกันค้นหาสาเหตุ เสนอแนะความต้องการ การมีส่วนร่วมในการวางแผน  ร่วมกันคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อพนักงานโดยส่วนรวม

 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย

 

           เมื่อได้กิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมกับองค์กรแล้ว ถัดไปก็ถึงขั้นตอนของการจัดกิจกรรมว่ามีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง แล้วจะเริ่มได้อย่างไร ดังนี้

 

1.ผู้บริหารกำหนดนโยบายและประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของกิจกรรมออกกำลังกาย ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของทุกคน

 

2.แต่งตั้งคณะทำงาน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ให้มีความชัดเจน มีการสำรวจ การรวบรวมข้อมูลเหตุผลและแรงจูงใจที่คนตัดสินใจออกกำลังกายรวมถึงรูปแบบและประเภทการออกกำลังกายที่คนนิยม วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่เป็นปัญหาและสาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการออกกำลังกายของพนักงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์สรุปเป็นประเด็นของปัญหาและวางแผนงาน/โครงการต่อไป

 

3.นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานมากำหนด/ออกแบบกิจกรรม โดยยึดหลัก

 

– กระตุ้นแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก รูปแบบกิจกรรมต้องสนุก มีความท้าทายในระดับที่เหมาะสมกับเพศและอายุของผู้เข้าร่วม ส่วนแรงจูงใจภายนอกเกี่ยวข้องกับความอยาก อยากหุ่นดี อยากลดน้ำหนัก อยากหายจากโรค หรือการได้เข้าร่วมคลาสมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นรูปแบบของกิจกรรมก็อาจจะต่างออกไป

 

– ให้รางวัลเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องของการออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการให้รางวัลเป็นของที่มีมูลค่าสูง เพราะพนักงานจะทำเฉพาะตอนที่อยู่ในช่วงระยะเวลาโครงการ

 

4.ขอคำปรึกษาจากบุคลากร เทรนเนอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายเพื่อให้ดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการ

 

5.สื่อสารกับพนักงานโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้กับพนักงานทราบว่าบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมอะไร เพื่ออะไร หากเข้าร่วมแล้วได้อะไร

 

โปรโมตอย่างไรให้พนักงานเข้าใช้

            แนวทางการสื่อสารกับพนักงานในสถานที่ทำงานนั้นควรจัดการสื่อสารให้มีความหลากหลาย เนื่องจากแต่ละแผนกมีเงื่อนไขในการเข้าถึงสื่อและเนื้อหาที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นเนื้อหาของสื่อควรมีความถูกต้อง ต่อเนื่องและเป็นระบบ อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ของกลุ่มเป้าหมาย มีความชัดเจนของประเด็นที่จะสื่อ ก้าวทันต่อเวลาหรือสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของพนักงาน เช่น

 

            –  จัดกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

            –  ใช้การสื่อสารทุกรูปแบบในการกระจายข้อมูลข่าวสารให้พนักงานได้ทราบ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมลล์

            –  จัดกิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกาย

            –  กำหนดเป็นวาระสำคัญหรือวันสำคัญที่พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติโดยทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

            –  จัดทำมุมออกกำลังกาย ติดตั้งสื่อสุขภาพหรือภาพโปรโมทสร้างแรงกระตุ้น แรงจูงใจ

            –  จัดโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษสำหรับพนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการหรือเข้าใช้ เช่น ส่วนลดค่าอาหาร ได้รับของที่ระลึก/เหรียญรางวัล/เกียรติบัตรจากผู้บริหารโดยตรง คูปองส่วนลด เป็นต้น

 

ประโยชน์การจัดกิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงาน

 

ประโยชน์ต่อพนักงาน

สิ่งที่จะได้รับจากการออกกำลังกายอันดับแรกแบบเห็นได้ชัดก็คือสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ตัวอย่างเช่น

 

         – เสริมสร้างความแข็งแรงของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ กล้ามเนื้อ กระดูก รวมถึงความยืดหยุ่นของร่างกาย

         – ลดโอกาสป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ

         – มีความกระตือรือร้น ลดความเครียดและภาวะซึมเศร้า

 

ประโยชน์ต่อบริษัทหรือองค์กร

การจัดกิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงาน ไม่ได้ประโยชน์เฉพาะด้านสุขภาพแก่พนักงานเท่านั้น แต่เมื่อพนักงานมีสุขภาพที่ดี มีความพร้อมในการทำงาน ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานด้วย

 

            – การออกกำลังกายที่ระดับความหนักปานกลาง เช่น การเดินเร็ว จ็อกกิ้ง เต้น อย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไปช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการไหลเวียนเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ช่วยให้พนักงานมีสมาธิ ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิผลของงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Occupational and Environmental Medicine พบว่าคนทำงานที่มีกิจกรรมออกกำลังกายระดับปานกลางเป็นประจำสามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีกว่าคนทำงานที่ไม่ออกกำลังกายเลย

 

            – ในระหว่างออกกำลังกายร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข นั่นคือ ฮอร์โมนเอนโดรฟิน ลดการหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดหรือคอติซอล ซึ่งผลของการหลั่งฮอร์โมนนี้ช่วยในเรื่องผ่อนคลายความเครียด จากผลการสำรวจพบว่าในแต่ละวันคนทำงานกว่า 70% ต้องเผชิญกับความเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการกับความเครียดเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลการทำงานให้กับบริษัท

 

            – จากการศึกษาพบกว่าการออกกำลังกายแบบ Cardiovascular หรือการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพหัวใจและปอด การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือเวท เทรนนิ่ง นั้นช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยลดความทุกข์ทางจิตใจ ความเครียด ความอ่อนล้าทางอารมณ์ เพราะการใช้เวลาออกกำลังกายเพียงไม่กี่นาทีเป็นการพาตัวเองออกจากสถานการณ์ในที่ทำงานและการออกกำลังกายนี้ยังเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยเยียวยาภาวะหมดไฟได้

 

            – Group exercise ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในที่ทำงาน คนจากต่างแผนกมาออกกำลังกายในคลาสเดียวกัน ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน

 

            – ลดอัตราการลาออกของพนักงาน หากคนได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ย่อมไม่อยากเปลี่ยนที่ทำงานใหม่

 

            – ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของพนักงาน

การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงาน

 

            ถึงแม้การจัดกิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงาน ผลเห็นชัดแล้วว่ามีประโยชน์มากมาย แต่ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนขึ้นก็จำเป็นที่ต้องมีการประเมินผลว่ากิจกรรมมีผลลัพธ์เป็นอย่างไร สำหรับการติดตามผลลัพธ์ สามารถติดตามได้จากตัวชี้วัดเหล่านี้

 

1.วัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ โดยใช้วิธีการลงทะเบียนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลสถิติสำหรับนำไปวิเคราะห์       

 

2.วัดผลการเข้าร่วมกิจกรรม จากการลงทะเบียน และแบบประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

 

3.วัดผลการตรวจสุขภาพหรือผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย เป็นวิธีการวัดผลที่น่าเชื่อถือและสามารถนำผลไปรายงานกับผู้บริหารได้ เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลที่สามารถบอกได้ทันทีว่าการออกกำลังกายส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพไปในทางที่ดีแค่ไหนอย่างไร

 

            แนวทางการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงานสามารถมีรูปแบบกิจกรรมได้หลากหลาย และควรให้ตรงกับความต้องการของพนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้เข้ามาทำกิจกรรมกัน  แล้วถ้าหากอยากรู้ว่าพนักงานร่วมกิจกรรมมากน้อยเท่าใด สามารถให้ Sakid application ช่วยติดตามได้ โดยเรามีภารกิจออกกำลังกายให้เข้าร่วม หรือจะให้ Sakid ช่วยจัดแข่งขันการออกกำลังกายให้สนุกยิ่งขึ้น ด้วยการแข่งขันกีฬาสีบนมือถือ

 

แหล่งอ้างอิง

1.Energym. (23 Jul 2021) What are the Benefits of Exercise in the Workplace?. https://energym.io/blogs/news/benefits-of-exercise-in-the-workplace

2.Rachel, B., Einar T. (2015). Reducing workplace burnout: the relative benefits of cardiovascular and resistance exercise. PeerJ 3: e891.

3.NBASPORTMANAGEMENT. ทำความเข้าใจพฤติกรรมการออกกำลังกาย สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องรู้!.

https://www.nbasport.co.th/blog/understand-exercise-behavior-for-fitness-business

4.Prasit, K., Yuvadee R., Boontham K., Anamai T. (2017) THE MANAGEMENT GUIDELINES FOR PROMOTING PHYSICAL EXERCISE FOR EMPLOYEES IN THE WORKPLACES. Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology) Vol.12 No.1.

 

บทความที่น่าสนใจ

Cover-sakid-sport-day

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดที่งาน Sports Day การไฟฟ้านครหลวง

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดที่งาน Sports Day การไฟฟ้านครหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวงในงาน Sports Day ที่สนามกีฬาจุฬา โดยทีมงานมีแนะนำการเข้าร่วมโครงการ  “MEA เบิร์นเกินร้อย” เปิดศึกการแข่งกันระหว่างทีมเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี ด้วยการส่งภารกิจสุขภาพผ่านแอพสะกิด และลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือน

อ่านต่อ »
Cover-sakid-เขตราษฎร์บูรณะ

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตเขตราษฎร์บูรณะ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตเขตราษฎร์บูรณะ ในกิจกรรม Fun for Fit เพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการ  “MEA เบิร์นเกินร้อย” เปิดศึกการแข่งกันระหว่างทีมเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี ด้วยการส่งภารกิจสุขภาพผ่านแอพสะกิด และลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือน

อ่านต่อ »

“ดูแลสุขภาพพนักงาน” การสร้างสุขเบื้องต้นที่คุณไม่ควรมองข้าม

สุขภาพของพนักงานสำคัญกว่าที่คิด! บริษัทจะดูแลสุขภาพพนักงานได้อย่าไรบ้าง? แชร์ 5 เรื่องที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ในองค์กร เพิ่มความสุข ส่งเสริมสุขภาพให้พนักงาน

อ่านต่อ »
ergonomics คือ

Ergonomics คืออะไร รู้จักกับการยศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีในการทำงาน

ออฟฟิศไหนกำลังประสบปัญหาปวดหลังกันทั้งออฟฟิศโปรดมาทางนี้! ชวนมาทำความรู้จัก Ergonomics หรือ การยศาสตร์ ศาสตร์แห่งการทำงานที่ช่วยให้พนักงานมีสุขภาพดีด้วย…

อ่านต่อ »
สร้าง-empathic-leader-พนักงานดีใจ-SAKID

สร้าง empathic leader พนักงานดีใจ

คงได้ยินคำว่า Empathic Leader มากันบ้างแล้วใช่ไหมคะ  ผู้นำที่มีความเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างไรกันนะ…ยอมรับฟังและเข้าใจลูกน้องอย่างไม่มีเงื่อนไข  ไม่คิดตัดสินลูกน้อง  วางใจเป็นกลางแบบนั้นเลยหรือไง  แล้วระบบงานล่ะ  อีกทั้งตัวเลขต่างๆ ที่ต้องทำให้ตามเป้าบริษัท  ความเครียดของบอสก็เยอะกันแล้ว  จะมาทำเป็นใจว่างๆ ฟังลูกน้องทั้งวันกันได้อย่างไร

อ่านต่อ »

WORKSHOP การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด

กิจกรรม  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด” โดยนักกำหนดอาหารที่ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องอาหารที่ควรกินและไม่ควรกิน การเลือกอาหารและปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด

อ่านต่อ »
ตรวจสุขภาพประจำปี-พนักงาน-SAKID
URL Copied!

ตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน สร้างกิจกรรม

              ตรวจสุขภาพประจำปี เป็นหนึ่งในสวัสดิการของพนักงานบริษัท หรือ ในองค์กรต่างๆ ที่ทำการตรวจกันทุกปี หลังจากที่พนักงานได้ผลตรวจสุขภาพรายบุคคลกันไปแล้ว อาจพบว่าบางคนผลออกมาปกติดี บางคนก็ประสบปัญหาสุขภาพตามอายุและพฤติกรรม ไม่ว่าจะทางร่างกายและทางจิตใจ ซึ่งพนักงานแต่ละคนนั้นก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองที่แตกต่างกันไป

 

                 สำหรับบริษัท และองค์กรต่างๆ นั้น หากพบว่าพนักงานหลายคน มีหรือเจอปัญหาสุขภาพ อาจทำให้มีการ ลาป่วย ลากิจ หรือมาทำงานแบบไม่ได้งานได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงต้นทุนแฝงต่างๆ ที่เสียไป นอกจากนี้การที่พนักงานมีความเจ็บป่วยทางกาย ยังส่งผลต่อสุขภาพทางใจ ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน  ปัญหาเหล่านี้จึงตกมาอยู่ที่ แผนกฝ่ายบุคคล ทีม HR  หรือในองค์กรอาจมีแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ SAFETY   ที่จำเป็นต้องช่วยบริษัทดูแลและแก้ปัญหา เพื่อให้เพื่อนๆ พนักงานได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

   

               ดังนั้นหากมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถช่วยเสริมสร้างความรู้ และให้คำแนะนำเฉพาะรายบุคคลให้กับพนักงาน เพื่อให้การดูแลสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปอย่างตรงจุดมากขึ้น จะช่วยให้ที่ม HR  สามารถประหยัดเวลาการทำงาน  และ ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 

การสนใจและสนับสนุนสุขภาพพนักงาน

                 การดูแลเอาใจใส่สุขภาพพนักงานสุขภาพไม่เพียงแต่เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ยังมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว การรักษาสุขภาพที่ดีของพนักงานช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยหรือลางาน ทำให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ การสนใจสุขภาพของพนักงานยังเป็นการสนับสนุนที่ดีในการรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติและทักษะต่อองค์กร

 

                 ปัญหาสุขภาพที่พนักงานอาจไม่รู้ตัว บางครั้งอาจมีความกังวลใจหรือข้อจำกัดในการรักษาสุขภาพในระหว่างการทำงาน ในที่นี้ องค์กรควรให้ความสนใจและสนับสนุนพนักงานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบ เพื่อให้พนักงานสามารถมีสุขภาพที่ดีและทำงานได้ดีที่สุด  

ผลตรวจสุขภาพประจำปี บอกปัญหาสุขภาพพนักงาน

เมื่อเราพูดถึงการรักษาสุขภาพของพนักงานในองค์กร ผลตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานและองค์รู้ว่า พนักงานในบริษัทพบเจอปัญาสุขภาพทางด้านไหนบ้าง เพื่อช่วยดูแลและป้องกันความเสี่ยงโรคต่างๆ ให้พนักงานได้มีสุขภาพที่ดีได้ โดยหลักๆสามารถดูได้จากผลตรวจดังต่อไปนี้ 

 

1. ผลตรวจค่าไขมันคลอเรสเตอรอล (Cholesterol)

ตารางผลตรวจสุขภาพ-01-SAKID

 

คลอเลสเตอรอล (Cholesterol) ต้องไม่เกิน 200 mg/dL

ไขมันไม่ดี (LDL-Cholesterol) ต้องไม่เกิน 100 mg/dL

ไขมันดี (HDL-Cholesterol) ผู้หญิงต้องมากกว่า 40 mg/dL  ผู้ชายต้องมากกว่า 50 mg/dL

 

ความเสี่ยงโรคถ้าเกินเกณฑ์

-โรคหลอดเลือดสมอง

-โรคหลอดเลือดหัวใจ

 

2. ผลตรวจค่าน้ำตาลในเลือด (Blood sugar)

ตารางผลตรวจสุขภาพ-02-SAKID

 

70-100 mg/dL = ปกติ

100 mg/dL = เสี่ยงโรคเบาหวาน

126 mg/dL = เสี่ยงโรคเบาหวานสูง ควรตรวจซ้ำและควรปรึกษาแพทย์

 

ความเสี่ยงโรคถ้าเกินเกณฑ์

-โรคเบาหวาน

-โรคหลอดเลือดหัวใจ

 

3. ผลตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test : LFT)

ตารางผลตรวจสุขภาพ-03-SAKID

 

ดูการทำงานของตับว่าปกติไหม โดยวัดค่า SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) 

ผู้ชาย 8-46 U/L

ผู้หญิง 7-34 U/L

 

หาการติดเชื้อไวรัสในตับ โดยวัด SGPT (Serum Glutamate-Pyruvate Transaminase) 

ผู้ชายมีค่าต่ำกว่า 30 U/L (หน่วยสากลต่อลิตร)

ผู้หญิงมีค่าต่ำกว่า 19 U/L (หน่วยสากลต่อลิตร)

ถ้ามีค่าสูงกว่าที่กำหนดควรปรึกษาแพทย์

ความเสี่ยงโรคถ้าเกินเกณฑ์

-ไขมันพอกตับ

 

4. ผลตรวจการทำงานของไต (Blood Urea Nitrogen : BUN)

ตารางผลตรวจสุขภาพ-04-SAKID 

 

การตรวจค่า BUN ตรวจวัดค่าไนโตรเจนจากส่วนประกอบของยูเรียว่ามีการรั่วในกระแสเลือดระดับไหน

-ค่าระดับปกติสำหรับผู้ใหญ่จะอยู่ช่วง 10-20 mg/dL

 

การตรวจค่าครีเอตินิน  ดูการทำงานของไตว่ายังขับครีเอตินินออกทางปัสสาวะได้ดีอยู่ไหม

-ค่าปกติสำหรับ ผู้ชาย 0.6-1.2 mg/dL

-ค่าปกติสำหรับ ผู้หญิง 0.5-1.1 mg/dL

 

ความเสี่ยงโรคถ้าเกินเกณฑ์

-นิ่วในปัสสาวะ

-โรคไตวาย

 

5.ผลตรวจค่ากรดยูริก (Uric Acid) 

ตารางผลตรวจสุขภาพ-05-SAKID

 

ผู้ชายต้องไม่เกิน 5 mg/dL 

ผู้หญิงต้องไม่เกิน 8 mg/dL

 

ความเสี่ยงโรคถ้าเกินเกณฑ์

-โรคเก๊าท์

          สำหรับบริษัท หรือองค์กรต่างๆ  ที่ตรวจสุขภาพพนักงานแล้วพบว่า ผลตรวจสุขภาพของพนักงานหลายคนเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐาน  ซึ่งนั่นหมายถึงการมีความเสี่ยงโรคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น แต่เราในฐานะฝ่ายบุคคล หรือแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่อาจไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และผลสุขภาพดีขึ้น  

ให้ SAKID ช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพพนักงานของคุณ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ 

 

– ภารกิจสุขภาพรายบุคคล  

– การแข่งขันด้านสุขภาพกับเพื่อนในองค์กร      

– Workshop สุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 

– โค้ชสุขภาพรายบุคคล  

 

ซึ่งพัฒนาจากผู้เชียวชาญในด้านต่างๆ  ที่สนุก เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ได้จริง

 

SAKID-Feature

Private Session  กับ SAKID

 

สำหรับบริษัทหรือองค์กร ที่ไม่อยากจัดการแข่งขันสุขภาพ สามารถจัดสวัสดิการเพิ่มเติม ในการให้คำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อโฟกัสปัญหาสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยสามารถให้พนักงานในองค์กรเลือกใช้ได้ เช่น

 

– นักจิตวิทยา 

ให้คำปรึกษารับฟังเรื่องที่กังวลใจ เครียด หาทางออกไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ไม่ว่าจะเรื่องชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องงาน 

 

– นักกำหนดอาหาร

ให้คำปรึกษาด้านการกินอาหารไม่ว่าจะลดน้ำหนัก สร้างกล้ามเนื้อ ปรับพฤติกรรมการกินอาหาร การกินอาหาารเฉพาะโรค

 

– นักกายภาพบำบัด

ให้คำปรึกษาหาสาเหตุของอาการทางกายภาพ ออฟฟิศซินโดรม แนะนำท่ากายบริหารเฉพาะจุด และปัญหาอื่น ๆ ด้านกายภาพของร่างกาย

 

– นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ให้คำปรึกษา โค้ช ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเอง วิ่งมาราธอน สร้างกล้ามเนื้อ

 

สามารถให้คำปรึกษาออนไลน์ส่วนบุคคล ได้ในทุกที่ทุกเวลา แพคเกจสุดคุ้มใช้งานได้ภายใน 2 ปี 

 

สุขภาพแข็งแรง ทำงานแฮปปี้ เอาเวลาที่ลาป่วยไปทำกิจกรรมสร้างความสุข

           ดังนั้น การซัพพอร์ตพนักงาน ในการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานมากนัก หากมีเก็บข้อมูลจากทั้งผลตรวจสุขภาพ และความต้องการของพนักงาน  และนำมาวางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน แน่นอนว่ากิจกรรม และสวัสดิการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ และช่วยให้พนักงานสุขภาพดีขึ้นตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ แต่ถ้าหากคิดไม่ออกว่าจะจัดกิจกรรมอย่างไร หรือหัวข้ออะไรบ้าง สามารถปรึกษาทีมงาน SAKID application เพื่อช่วยวางแผนและดำเนินงานให้องค์กรของคุณได้ เพื่อตอบโจทย์ทั้งพนักงาน ลดเวลาการทำงานของทีมทำงานได้นั่นเอง 

บทความที่น่าสนใจ

“ดูแลสุขภาพพนักงาน” การสร้างสุขเบื้องต้นที่คุณไม่ควรมองข้าม

สุขภาพของพนักงานสำคัญกว่าที่คิด! บริษัทจะดูแลสุขภาพพนักงานได้อย่าไรบ้าง? แชร์ 5 เรื่องที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ในองค์กร เพิ่มความสุข ส่งเสริมสุขภาพให้พนักงาน

อ่านต่อ »
สวัสดิการสุขภาพพนักงาน

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

เพราะปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้คุณค่ากับการดูแลตัวเอง องค์กรหรือบริษัทจึงควรหันมาใส่เรื่องสวัสดิการสุขภาพพนักงานกันมากขึ้น แล้วสวัสดิการสุขภาพไหนบ้างที่คนทำงานมองหา

อ่านต่อ »
work life balance คือ

Work Life Balance คืออะไร ทำไมจึงสำคัญกับการทำงานยุคใหม่

Work Life Balance ไม่ใช่แค่ปัญหาของคนทำงานเท่านั้น เพราะบริษัทเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แล้วบริษัทจะจัดการปัญหานี้อย่างไร? เข้าใจผลกระทบพร้อมไอเดียแก้ปัญหา ที่นี่

อ่านต่อ »

การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ดีขึ้น ด้วยแนวคิดแบบสตาร์ทอัพ

วัฒนธรรมองค์กรแบบสตาร์ทอัพ ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงไม่แปลกที่ใคร ๆ จะรู้สึกสนใจในสิ่งนี้

อ่านต่อ »
_เก็บออม-หรือเพิ่มรายได้-จุดไหนเราควรจะโฟกัส-SAKID

เก็บออมหรือเพิ่มรายได้ จุดไหนเราควรจะโฟกัส

 ในสถานการณ์ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อปี 2565 ที่มีจำนวนผู้สูงอายุราวร้อยละ 20-30 และไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดเช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 28 ในปี 2574 จึงเป็นส่วนหนึ่งให้คนวัยทำงานเริ่มวางแผนทางการเงิน เพื่อให้พร้อมรับกับวัยเกษียณที่จะมาถึง ซึ่งมีทั้งเก็บออมเงินจากการทำงานในปัจจุบัน หรือเลือกที่จะหาช่องทางเพิ่มรายได้ แล้วแบบไหนที่ควรจะเลือกดี

อ่านต่อ »
EAP คือ

EAP คือ ? รู้จักกับเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือสุขภาพใจพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

ปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม เครื่องมือสำหรับช่วยเหลือในปัญหาสุขภาพจิตอย่าง EAP จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะมีไว้ในองค์กร

อ่านต่อ »
URL Copied!

WORKSHOP เริ่มต้นสุขภาพดี กับ SAKID

กิจกรรม  Workshop “คลาสโยคะ

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม  2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “เรื่มต้นสุขภาพดีกับ SAKID ” ที่ฟรีสแลนด์​คัมพิน่า โดยนักกำหนดอาหารได้ให้ความรู้เรื่องอาหาร ไม่ว่าจะปรับการกินอาหารยังไงให้สุขภาพดีขึ้น การเลือกใช้น้ำมันแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับอาหาร  เข้าใจเรื่องอาหารที่มาพร้อมกับโรค การปรับเลือกอาหารให้เหมาะสมกับตัวเราเอง คลาสที่สองดดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะพาสอนออกกำลังกายขยับยืดกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดมที่ใช้เวลาสั้นๆในที่ทำงานได้ รู้จักการออกกำลังกายที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ประสิทธิภาพ สุดท้ายการแนะนำการใช้งานApp Sakid เพื่อเริ่มต้นโครงการขยับตัวเก็บก้าวเดินเพื่อสุขภาพที่ดี

Healthy Workshop

กิจกรรม  “Healthy Workshop” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop ...

Cover-sakid-sport-day

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดที่งาน Sports Day การไฟฟ้านครหลวง

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดที่งาน Sports Day การไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวงในงาน...

Cover เพลินจิต-SAKID

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตเพลินจิต

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตเขตเพลินจิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตเพลินจิต...

Cover-การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล-Sakid

WORKSHOP การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล (ลดไขมันด้วยอาหาร)

กิจกรรม  “การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล"...

Cover-Pmat-2022

HR tech Thailand 2022

กิจกรรมออกบูธ HR tech Thailand 2022 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565  SAKID ...

Cover yoga-SAKID

WORKSHOP คลาสโยคะ

กิจกรรม  Workshop “คลาสโยคะ” ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 - 21 กันยายน 2566 ...

URL Copied!

Workshop How to understand burnout

กิจกรรม Workshop “How to understand burnout”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 Sakid ได้จัดกิจกรรม Workshop “How to understand burnout”  ให้กับธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่  โดยวิทยากรนักจิตวิทยาจะพาทุกคนมารู้จักภาวะหมดไฟการทำงานว่าเป็นยังไง ค้นหาตัวเองว่าอาการเหล่านี้ใช่หรือเปล่า หรือเป็นการแสดงออกของอารมณ์แบบอื่น และแนะนำให้ทุกคนรู้จักการบริหารจัดการความเครียดว่าถ้าเจอแล้วจะต้องทำอย่างไร มีกิจกรรมย่อยในการจับกลุ่มเปิดใจพูดคุยให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นอีกด้วย

Cover yoga-SAKID

WORKSHOP คลาสโยคะ

กิจกรรม  Workshop “คลาสโยคะ” ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 - 21 กันยายน 2566 ...

Sakid-mea-บางพูด-Cover

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพูด

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพูด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตบางพูด...

Sakid-mea-มีนบุรี-Cover

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี...

Cover kimbab-Sakid

WORKSHOP คิมบับสุขภาพ

กิจกรรม  “Cooking class คิมบับสุขภาพ” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม...

Cover-Pmat-2023-Sakid

HR tech Thailand 2023

กิจกรรมออกบูธ HR tech Thailand 2023 วันที่ 14-15 มิถุนายน 25656 SAKID ...

URL Copied!

WORKSHOP คลาสโยคะ

กิจกรรม  Workshop “คลาสโยคะ

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 – 21 กันยายน 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “คลาสโยคะ ” กันทุกสัปดาห์เป็นสวัสดิการที่เสริมสร้างร่างกายให้แข้งแรง โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นครูสอนโยคะที่จะพาพนักงานบริษัท ROCHE มายืดเหยียดร่างกายให้ผ่อนคลายเมื่อยจากการนั่งทำงานและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นอีกด้วย

Cover-Pmat-2023-Sakid

HR tech Thailand 2023

กิจกรรมออกบูธ HR tech Thailand 2023 วันที่ 14-15 มิถุนายน 25656 SAKID ...

Cover kimbab-Sakid

WORKSHOP คิมบับสุขภาพ

กิจกรรม  “Cooking class คิมบับสุขภาพ” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม...

Cover-sakid-บางเขน

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน...

Cover-Happy heart-sakid

WORKSHOP Happy Heart

กิจกรรม  “กินอยู่อย่างไร ให้ห่างไกลโรคหัวใจ” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop...

Cover-sakid-sport-day

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดที่งาน Sports Day การไฟฟ้านครหลวง

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดที่งาน Sports Day การไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวงในงาน...

วิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้ทันทีผ่าน-SAKID-Dashboard
URL Copied!

วิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้ทันทีผ่าน SAKID Dashboard

           ปัจจุบันการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน การรับรู้ถึงสถานะสุขภาพของพนักงานและการวิเคราะห์ผลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความสุขให้กับพนักงาน

สุขภาพของพนักงานสำคัญอย่างไร

สุขภาพเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญกันมากขึ้น เนื่องจากหากสุขภาพไม่แข็งแรง ย่อมทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เราจึงอยากให้องค์กรเกิดความใส่ใจต่อบุคลากรด้วยการเริ่มดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวัน ที่มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่คำนึงถึงสุขภาพมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ ก็ต้องหันมาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรได้หันมาสนใจสุขภาพของตนมากขึ้นด้วยผ่านการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจากข้อมูลจริง เนื่องจากว่าสุขภาพของพนักงานในองค์กรเองนั้น ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรแต่ละคนในองค์กรตามหลักการของ “องค์กรแห่งความสุข (Healthy Workplace)” นั่นเอง

ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงาน

การวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานเป็นการทำให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงสถานะสุขภาพของพนักงานในทันที ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบและปรับปรุงการดูแลสุขภาพของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุด เมื่อมีปัญหาจนกระทบต่อชีวิตและการทำงาน เช่น พนักงานที่มีระดับความเครียดสูง หรือมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวที่ทำให้เกิดโรคไม่ติต่อเรื้อรัง(NCDs) ซึ่งผลวิเคราะห์สุขภาพพนักงานตรงนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับพนักงานได้

SAKID Application บริการวิเคราะห์สุขภาพพนักงานเห็นภาพทันทีผ่าน Dashboard สำเร็จรูป

SAKID Application เป็นบริการที่มี Dashboard สำเร็จรูปที่ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ผลสุขภาพของพนักงานได้ตามตัวชี้วัดที่บริษัทคุณต้องการ โดย SAKID Dashboard จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลสุขภาพของพนักงานที่มีความถูกต้องและเป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่เข้าใจง่าย

 

SAKID Dashboard ช่วยวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร

SAKID Dashboard สามารถรวบรวมข้อมูลสุขภาพได้จากหลายแหล่งข้อมูล เช่น การตรวจร่างกายประจำปี ผลตรวจเลือด และประเมินความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ทั้งนี้ SAKID Dashboard ยังสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูวิเคราะห์ผลสุขภาพของพนักงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเรามีดัชนีชี้วัดผลสุขภาพต่าง ๆ ให้คุณได้รู้สถานะสุขภาพในองค์กรของคุณแบบภาพรวมตามตัวอย่างนี้

Dashboard สรุปผลองค์กรทันที-SAKID

ดัชนีมวลกายและความเสี่ยงเบาหวานในที่ทำงาน

การติดตามดัชนีมวลกายและความเสี่ยงเบาหวานของพนักงานเป็นการช่วยให้องค์กรรับรู้ถึงสภาพสุขภาพของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนและนำเสนอมาตรการส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ดัชนีความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงที่บุคคลอาจพบเจอในการเป็นโรคเบาหวาน บอกถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลจะเป็นโรคเบาหวานในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความอ้วน ประวัติครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือด และปัจจัยการดัดแปลงพฤติกรรม เช่น ระดับกิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหาร และสภาพอื่น ๆ ที่มีผลต่อความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานในอนาคต ดังนั้นการลดความเสี่ยงเบาหวานผ่านการส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในอนาคต

Dashboard ภาพรวมดัชนีต่างๆ-SKAID

 

ดัชนีความสุขและคุณภาพความสุขของพนักงาน

ในทุกๆวัน พนักงานของคุณจะตอบคำถามเกี่ยวกับความสุขของเขาประจำวัน ในดัชนีนี้เราได้รวบรวมและประมวลผลความสุขของพนักงานที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินสภาพอารมณ์และความพึงพอใจของพนักงานในการทำงาน การให้ความสำคัญกับด้านนี้ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีของพนักงาน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความสุขต่อการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

สำรวจพฤติกรรมการทานอาหารหวาน-มัน-เค็ม และการออกกำลังกายประจำองค์กร

 

ดัชนีชี้วัดพฤติกรรมการทานอาหารและการออกกำลังกายเป็นดัชนีที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแบบสอบถามของ SAKID โดยเฉพาะ โดยเราสอบถามความถี่ของการบริโภคและปริมาณในแต่ละครั้งของพนักงานรวมถึงบันทึกดัชนีต่างๆ ตามแต่ละช่วงเวลา เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยทำให้เห็นถึงภาพรวมพฤติกรรมการทานอาหารประจำองค์กร ในขณะเดียวกันเราได้ติดตามพฤติกรรมการออกกำลังกายผ่านการทำภารกิจสุขภาพด้านการออกกำลังกาย  และติดตามการตอบแบบสอบถามในลักษณะเดียวกัน โดยจะเห็นว่ากราฟของการทานอาหารหวาน-มัน-เค็มจะลดลง และมีการอออกกำลังกายเพิ่มขึ้นหลังจากที่องค์กรได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกับ SAKID Application แล้ว

 

Dashboard ภาพรวมของ SAKID

               ทั้งนี้การวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดย SAKID Dashboard เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ผลสุขภาพของพนักงานได้ตามตัวชี้วัดที่บริษัทคุณต้องการ การพัฒนาสร้างพฤติกรรมการทานอาหารและการออกกำลังกายที่ดีในองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน พนักงานที่มีพฤติกรรมการทานอาหารที่เหมาะสมและมีการออกกำลังกายประจำจะมีสุขภาพที่ดี และพร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พนักงานที่มีสุขภาพที่ดีจะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคและการลางานเนื่องจากปัญหาสุขภาพ SAKID Dashboard สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของพนักงานได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว และสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่สวยงามและเข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบผลสุขภาพของพนักงานได้อย่างทันที และถูกต้อง และสามารถนำไปออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับพนักงานในองค์กร หรือให้ Sakid ช่วยวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงาน พร้อมออกแบบกิจกรรมเฉพาะองค์กร สนใจกดทดลองใช้ SAKID Application ได้เลย

บทความที่น่าสนใจ

กิจกรรม CSR

“กิจกรรม csr” การทำเพื่อสังคมที่สร้างประโยชน์ได้มากกว่าที่คุณคิด

กิจกรรม CSR คืออะไร ทำไมองค์กรใหญ่ ๆ ถึงต้องทำ? ประเภทของกิจกรรม CSR และตัวอย่างกิจกรรมจากธุรกิจชั้นนำ [แนะนำแนวทางจัดกิจกรรม CSR]

อ่านต่อ »
Cover-Sakid---Healthy-Green-Canteen-01

Healthy Green Canteen โรงอาหารปลอดภัย อร่อย สะอาด สุขภาพดี

Snack bar สำหรับพนักงาน เป็นสวัสดิการที่ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ และ ประสิทธิภาพการทำงานได้ แต่ควรเลือกอาหารที่เหมาะสม เช่น ผลไม้ นม แครกเกอร์ หรือ อาหารที่มีพลังงานน้อย เพื่อช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีด้วยนั่นเอง

อ่านต่อ »
สร้าง-empathic-leader-พนักงานดีใจ-SAKID

สร้าง empathic leader พนักงานดีใจ

คงได้ยินคำว่า Empathic Leader มากันบ้างแล้วใช่ไหมคะ  ผู้นำที่มีความเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างไรกันนะ…ยอมรับฟังและเข้าใจลูกน้องอย่างไม่มีเงื่อนไข  ไม่คิดตัดสินลูกน้อง  วางใจเป็นกลางแบบนั้นเลยหรือไง  แล้วระบบงานล่ะ  อีกทั้งตัวเลขต่างๆ ที่ต้องทำให้ตามเป้าบริษัท  ความเครียดของบอสก็เยอะกันแล้ว  จะมาทำเป็นใจว่างๆ ฟังลูกน้องทั้งวันกันได้อย่างไร

อ่านต่อ »
Cover-Sakid-Ws อาหารและหลักโภชนาการ

WORKSHOP อาหารและหลักโภชนาการในการดูแลตัวเอง

กิจกรรม  Workshop “อาหารและหลักโภชนาการในการดูแลตัวเอง”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “อาหารและหลักโภชนาการในการดูแลตัวเอง” โดยนักกำหนดอาหารที่ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการดูแลด้านอาหารการปรับใช้กับตัวเอง การอ่านผลเลือดเข้าใจแบบง่ายว่าเราต้องปรับพฤติกรรมด้านไหน รวมทริคสุขภาพดีด้วยการปรับมื้อนี้ให้สุขภาพมากขึ้น การตั้งเป้าหมาย Smart Goal ทำให้ได้จริง

อ่านต่อ »
Cover WS สุขภาพดีกับสะกิด

WORKSHOP เริ่มต้นสุขภาพดี กับ SAKID

กิจกรรม  Workshop “คลาสโยคะ”

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 – 21 กันยายน 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “คลาสโยคะ ” กันทุกสัปดาห์เป็นสวัสดิการที่เสริมสร้างร่างกายให้แข้งแรง โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นครูสอนโยคะที่จะพาพนักงานบริษัท ROCHE มายืดเหยียดร่างกายให้ผ่อนคลายเมื่อยจากการนั่งทำงานและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นอีกด้วย

อ่านต่อ »

สร้างสถานที่ทำงานให้ดีต่อใจด้วย Workplace Wellness Program

Workplace Wellness Program นั้นคือสิ่งจัดการกับปัญหาของสุขภาพในที่ทำงานของพนักงาน เพราะสุขภาพไม่ได้มีเพียงร่างกายและจิตใจเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายด้านอยู่ด้วย

อ่านต่อ »
URL Copied!

WORKSHOP เริ่มต้นดูแลสุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรา

กิจกรรม  Workshop “เรื่มต้นดูแลสุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “เริ่มต้นดูแลสุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรา ”  โดยนักกำหนดอาหาร มีการทำแบบประเมินตัวเองและเข้าใจสุขภาพตัวเอง เทคนิคการปรับมื้ออาหารให้สุขภาพดีและลดน้ำหนักได้ และมีคลาสแนะนำการออกกำลังกายทำเมื่อไรก็ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด หัวใจ กล้ามเนื้อ ลดอาการoffice syndrome โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

Cover-Burn-out-sakid

WORKSHOP BURN OUT

กิจกรรม “ภาวะหมดไฟ กับสิ่งต่างๆ” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop ...

Cover-burnout-SAKID

Workshop How to understand burnout

กิจกรรม Workshop “การจัดการความเครียด” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 Sakid ได้จัดกิจกรรม Workshop...

Cover-sakid-บางเขน

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน...

WORKSHOP การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด

กิจกรรม  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด"...

Cover เพลินจิต-SAKID

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตเพลินจิต

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตเขตเพลินจิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตเพลินจิต...

Cover -HIIT-sakid

WORKSHOP ONLINE HIIT ทำน้อยได้มาก

กิจกรรม  “HIIT ทำน้อยได้มาก” ฉบับคนไม่มีเวลา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม...

Sakid-mea-บางพูด-Cover

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพูด

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพูด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตบางพูด...

URL Copied!

จัดการอย่างไรเมื่อเกิดความขัดแย้งในองค์กร

เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นภายใน

 

              ที่ไหนมีคนอยู่ร่วมกัน  ปัญหาความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นที่นั่น และยิ่งคนเยอะเท่าไหร่  ความขัดแย้งยิ่งมีความซับซ้อนหลายระดับ ทั้งแบบเก็บงำเป็นความไม่ชอบส่วนตัว  จนถึงการแสดงความก้าวร้าวทางวาจา  หรือรังแกอีกฝ่ายในแบบต่างๆ  บางครั้งความขัดแย้งระหว่างบุคคลอาจขยายตัวมากขึ้นทำให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมจนเป็นเหตุให้คนในองค์กรต้องแบ่งพรรคแบ่งพวก  สร้างบรรยากาศที่ไม่ไว้วางใจกัน  และไม่เคารพซึ่งกันและกันในองค์กร  เหตุการณ์ต่างๆ ยิ่งเลวร้ายลงเพราะหัวหน้างานอาจยังไม่ทราบเรื่องหรือไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนกลางหรือคนไกล่เกลี่ย… แล้วจะจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไรกันดี

               ถ้าเรารู้ว่าทุกที่ต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่แล้ว…ไม่ว่าจะมากน้อย  อย่างนั้นเราควรวางแผนตั้งรับกับความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในองค์กรของเราสักนิดก่อน…ดีไหม  เพื่อทำให้ทุกฝ่ายมองความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้  โดยเฉพาะถ้าร่วมแรงร่วมใจกัน 

การสื่อสารถึงกัน

               

               ลำดับแรกที่เราพอจะทำได้…คือการจัดองค์กรให้มีการสื่อสารแบบเปิดเผย  ให้ทุกคนและทุกฝ่ายสามารถสื่อสารถึงกันอย่างเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เพื่อให้การพูดถึงความขัดแย้งที่มีอยู่ในองค์กรเป็นเรื่องง่าย  และถูกสื่อสารออกมาตั้งแต่เริ่มมีการไม่เห็นด้วยกับอีกฝ่ายหนึ่ง  นอกจากนั้นเราสามารถทำให้การพูดโต้ตอบในหน้าที่การงานเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่  ไม่ใช่เรื่องที่จะก่อให้เกิดความไม่ชอบส่วนบุคคล  หรือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 

communicating -SAKID

ฟังแล้ว…นี่เหมือนจะเป็นงานยากของทั้งหัวหน้างานและฝ่ายบุคคล  อย่างนั้นอีกหนึ่งทางออกคือควรให้แต่ละบุคคลช่วยออกความเห็นถึงวิธีที่จะทำให้พนักงานสื่อสารและเข้าใจความคิดของกันและกันอย่างเปิดเผย (หลังจากได้รับการบอกกล่าวถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดแจ้ง)  วิธีนี้จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยออกแบบระบบที่จะสื่อสารถึงกันได้  โดยอาจมีการตั้งกฎของการสื่อสารที่เหมาะสมขึ้น  และขอให้ทุกคนเคารพในกฎนั้น  นอกจากนี้อาจจะต้องมีการฝึกอบรมหรือเวิร์คชอปให้แต่ละฝ่ายยอมรับความคิดต่างได้  และมองความคิดต่างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในผู้คนที่อยู่ร่วมกัน  และบางครั้งการที่เรายอมรับและสามารถทำงานกับผู้คนที่ไม่คิดเหมือนกับเรา  นั่นอาจเป็นความท้าทายที่สามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองได้  ซึ่งจะช่วยในความสัมพันธ์ไม่เฉพาะที่ทำงาน  แต่รวมถึงบริบทอื่นๆ ด้วยอย่างครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน

การรับฟังและไกล่เกลี่ย

conflict-SAKID          

               ส่วนในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงๆ ในแต่ละฝ่ายหรือในระดับใดระดับหนึ่ง  ทางองค์กรอาจต้องคิดถึงบุคคลที่สามารถเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย  เพราะในหลายสถานการณ์ของความขัดแย้งต้องการคนกลางที่ไม่มีผลประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจริงๆ  เพื่อให้มารับฟังฝ่ายต่างๆ ที่ขัดแย้งกันอย่างจริงใจ  ซึ่งจะเป็นการหาประเด็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งให้ได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงรวมรวมความคิดและความต้องการของแต่ละฝ่าย  เพื่อเสนอทางออกที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของแต่ละฝ่ายภายในองค์กร

                 ดังนั้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร  อาจเป็นงานที่ต้องทำทั้งก่อนเกิดปัญหาโดยการสร้างการสื่อสารในองค์กรที่ชัดเจนและเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน  และเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นจริง  ควรจะจัดการอย่างเป็นกลางเพื่อไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้สึกว่ามีการเข้าข้างอีกฝ่าย  และทำให้รู้สึกว่าการเรียกร้องหรือความต้องการของเขาไม่ได้รับฟังด้วยความจริงใจ หรือให้ทาง Sakid ช่วยจัด Health Talk ให้แก่พนักงานได้

บทความที่น่าสนใจ

happinometer

Happinometer เครื่องมือวัดความสุขได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง

หลายต่อหลายครั้งที่เราทำงานไปเรื่อย ๆ แล้วเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว ชวนมาทำแบบประเมินวัดความสุขกับ Happinometer กัน โดยแบบประเมินนี้เหมาะกับคนทำงาน

อ่านต่อ »
WFH-ในหน้าร้อนอย่างไร-สบายกายและกระเป๋า-Sakid

WFH ในหน้าร้อนอย่างไร สบายกายและกระเป๋า

สภาวะฝุ่นPM 2.5 ซึ่งเป็นสถานการณ์วิกฤติมลพิษทางอากาศที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังเผชิญมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) สูงถึง 372 ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับอันตรายมีผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่จึงกลายเป็นเมืองที่มีอากาศแย่อันดับหนึ่งของโลก จนผู้ว่าฯต้องออกประกาศขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน Work from Home

อ่านต่อ »

Well Being คืออะไร สร้างสุขให้พนักงานด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี

Well Being เป็นหนทางสร้างสุขให้กับพนักงานที่แต่ละองค์กรควรมีเอาไว้ เพราะความเครียดในการทำงานนั้นไม่ได้มีเพียงร่างกายและจิตใจ แต่ยังมีอีกหลาย ๆ ส่วนประกอบรวมกัน

อ่านต่อ »
Cover-sakid-บางนา

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา ในกิจกรรม Fun for Fit เพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการ  “MEA เบิร์นเกินร้อย” เปิดศึกการแข่งกันระหว่างทีมเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี ด้วยการส่งภารกิจสุขภาพผ่านแอพสะกิด และลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือน

อ่านต่อ »

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ ในกิจกรรม Fun for Fit เพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการ  “MEA เบิร์นเกินร้อย” เปิดศึกการแข่งกันระหว่างทีมเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี ด้วยการส่งภารกิจสุขภาพผ่านแอพสะกิด และลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือน

อ่านต่อ »
Cover-Workshop-เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ

Workshop “เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ”

กิจกรรม Workshop “เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 Sakid ได้จัดกิจกรรม Workshop “เตรียมตัว เตรียมตังค์ก่อนเข้าสู่วัยอิสระ”  ให้กับบริษัทเอสพี อินเตอร์แมค, รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ และการไฟฟ้านครหลวง  โดยวิทยากรนักวางแผนการเงิน คุณจิญาดา พฤกษาชลวิทย์ภายในงานผู้เข้าร่วมได้รับวิธีการวางแผนทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ และได้ทดลองวางแผนสำหรับตัวเองให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์อีกด้วย

อ่านต่อ »
สร้าง-empathic-leader-พนักงานดีใจ-SAKID
URL Copied!

สร้าง empathic leader พนักงานดีใจ

มาเป็นบอสใจดีกันไหม

                คงได้ยินคำว่า Empathic Leader มากันบ้างแล้วใช่ไหมคะ  ผู้นำที่มีความเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างไรกันนะ…ยอมรับฟังและเข้าใจลูกน้องอย่างไม่มีเงื่อนไข  ไม่คิดตัดสินลูกน้อง  วางใจเป็นกลางแบบนั้นเลยหรือไง  แล้วระบบงานล่ะ  อีกทั้งตัวเลขต่างๆ ที่ต้องทำให้ตามเป้าบริษัท  ความเครียดของบอสก็เยอะกันแล้ว  จะมาทำเป็นใจว่างๆ ฟังลูกน้องทั้งวันกันได้อย่างไร

บอสดูเครียดกันจริงๆ  แล้วจะมาทำตัวใจดีให้พนักงานดีใจได้อย่างไร ?

             แน่นอนว่าบรรยากาศที่ผ่อนคลายในองค์กรจะทำให้พนักงานมีกำลังใจและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมากกว่า  รวมถึงยอมรับฟังและปฏิบัติตามระบบงานต่างๆ ได้ดีกว่าด้วย  แต่การที่พนักงานจะให้ความร่วมมือร่วมใจมากน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำของบอสด้วย 

Leadership is a Relationship   

 

leadership-SAKID       

อาจจะเคยได้ยินคำว่า ‘Leadership is a Relationship’ ซึ่งบอกว่าลักษณะของผู้นำและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ ในองค์กรเป็นผลต่อเนื่องกันอย่างมีนัยสำคัญ เพราะนโยบายบริษัทตลอดจนไปถึงท่าทางกริยาที่บอสแสดงออกแต่ละวันมีผลต่อองค์กรทั้งนั้นเลยค่ะ  อย่างนั้นการจะเป็นบอสใจดีต้องเริ่มที่ตัวบอสก่อนเลย  โดยต้องเริ่มเข้าใจว่าตัวเองมีทัศนคติ ความต้องการ การมองคนอื่น  การคาดหวังและการหวังผลเป็นอย่างไร  ส่วนไหนที่สร้างความตึงเครียดให้องค์กรอย่างไม่จำเป็น  และส่วนไหนที่จะทำให้บรรยากาศองค์กรผ่อนคลายลงได้  ข้อดีข้อด้อยเหล่านั้นหากเราเข้าใจ  จะทำให้เรารู้จักใช้มันอย่างเหมาะสม

บอสที่ดี รับฟังความเห็นผู้อื่น         

                 พอเริ่มเข้าใจตนเองแล้ว  บอสอาจต้องขยับที่จะเริ่มเข้าใจคนอื่นๆ รอบข้างมากขึ้น  และวิธีที่ดีที่สุดคือการรับฟัง  การรับฟังที่เข้าอกเข้าใจคือการที่เราจะต้องมีสมาธิ  รับฟังเรื่องของอีกฝ่ายอย่างเปิดใจ  ซึ่งข้อนี้ฟังดูง่าย  แต่มันไม่ได้มาง่ายๆ นะคะ  เพราะอะไรหรือ…ก็เรามักติดนิสัยตัดสินผู้อื่น  สร้างเงื่อนไขในใจโดยบางคนอาจคำนึงถึงผลประโยชน์ฝ่ายตน  แถมบางคนลงลึกถึงไม่ชอบบุคลิกภาพ  หรือมองคนอื่นในแง่ลบ  สิ่งเหล่านี้ทำให้เรื่องที่ฟังดูง่ายนี้เป็นเรื่องยาก  มาถึงตรงนี้วุฒิภาวะทางอารมณ์จึงมีส่วนสำคัญมาก

 

Leadership-SAKID

               จะเป็นบอสคนก็ต้องลำบากหน่อยนะคะ  ไหนจะต้องเก่งเรื่องงานเพื่อสร้างความไว้ใจและมั่นใจให้พนักงานและองค์กรแล้ว  ยังจะต้องคอยพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของตัวเองไม่ให้ขาดด้วย  แต่ของแบบนี้ฝึกกันได้ค่ะ  อาจเริ่มที่ลองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของพนักงานบ้าง  ให้เห็นถึงความยากง่ายในแต่ละระบบงานในองค์กร  และเข้าใจความเป็นอยู่ของพนักงานในแต่ละระดับ  เข้าใจว่าพนักงานแต่ละคนนั้นสามารถทำงานได้ในระดับไหน  แล้วอะไรจะสามารถทำให้เขาไปถึงจุดที่เขาสามารถไปได้ 

               การอยู่แบบเห็นเขาเห็นเราไปด้วยกันแบบนี้  ต้องบอกว่าทั้งบอสและพนักงานต่างก็ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน  แต่เชื่อว่าผู้นำที่พร้อมจะทำให้พนักงานมีวันที่ดีๆ เสมอๆ จะสามารถพัฒนาตัวเอง  เพื่อที่จะเป็นโอกาสที่ดีให้กับพนักงานของตนและตัวเองได้ค่ะ  เอาใจช่วยนะคะ… หรือให้ทาง Sakid ช่วยจัด Health Talk ได้ค่ะ

บทความที่น่าสนใจ

WORKSHOP การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด

กิจกรรม  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด” โดยนักกำหนดอาหารที่ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องอาหารที่ควรกินและไม่ควรกิน การเลือกอาหารและปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด

อ่านต่อ »

จัดการอย่างไร ให้ห่างไกล ความเครียด

หากเราพูดถึงคำว่า “ความเครียด” เรานั้นมักจะนึกถึง และบรรยายความรู้สึกว่าเหมือนถูก “บีบคั้น กดดัน อึดอัด” ทำให้เราใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร โดยที่ความเครียดนั้นจะเป็นภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเราต้องเจอกับสถานการณ์ที่รับมือได้ยาก หรือถูกกดดันจากปัจจัยภายนอก จนทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ หรือวิตกกังวลขึ้นมาได้

อ่านต่อ »
กิจกรรม CSR

“กิจกรรม csr” การทำเพื่อสังคมที่สร้างประโยชน์ได้มากกว่าที่คุณคิด

กิจกรรม CSR คืออะไร ทำไมองค์กรใหญ่ ๆ ถึงต้องทำ? ประเภทของกิจกรรม CSR และตัวอย่างกิจกรรมจากธุรกิจชั้นนำ [แนะนำแนวทางจัดกิจกรรม CSR]

อ่านต่อ »
Cover-จัดสวนขวด-sakid

WORKSHOP สวนขวดจิ๋ว

กิจกรรม  “จัดสวนขวด Terrarium”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop “จัดสวนขวด Terrarium”  ให้กับบริษัทเอสพี อินเตอร์แมค โดย Green Terra Station ภายในงานผู้เข้าร่วมได้จัดสวนขวดด้วยตนเอง ได้ทั้งความสนุก และความผ่อนคลาย พร้อมทั้งรับสวนขวดตามแบบฉบับของตนเองกลับไปอีกด้วย  

อ่านต่อ »
work life balance คือ

Work Life Balance คืออะไร ทำไมจึงสำคัญกับการทำงานยุคใหม่

Work Life Balance ไม่ใช่แค่ปัญหาของคนทำงานเท่านั้น เพราะบริษัทเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แล้วบริษัทจะจัดการปัญหานี้อย่างไร? เข้าใจผลกระทบพร้อมไอเดียแก้ปัญหา ที่นี่

อ่านต่อ »

แจกแจง “กิจกรรม 5 ส มีอะไรบ้าง” เพื่อการทำงานในองค์กรที่ดียิ่งขึ้น

เพราะสภาพแวดล้อมในที่ทำงานก็เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของคนในองค์กร ยิ่งสภาพแวดล้อมดี คนทำงานก็สุขภาพดีไปด้วย ลองหันมาใช้แนวคิด 5 ส. กัน

อ่านต่อ »
URL Copied!

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดที่งาน Sports Day การไฟฟ้านครหลวง

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดที่งาน Sports Day การไฟฟ้านครหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวงในงาน Sports Day ที่สนามกีฬาจุฬา โดยทีมงานมีแนะนำการเข้าร่วมโครงการ  “MEA เบิร์นเกินร้อย” เปิดศึกการแข่งกันระหว่างทีมเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี ด้วยการส่งภารกิจสุขภาพผ่านแอพสะกิด และลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือน

Sakid-mea-มีนบุรี-Cover

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี...

Cover เพลินจิต-SAKID

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตเพลินจิต

บูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิด ที่การไฟฟ้านครหลวง เขตเขตเพลินจิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 Sakid ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แอพสะกิดให้กับการไฟฟ้านครหลวง เขตเพลินจิต...

Cover-Pmat-2023-Sakid

HR tech Thailand 2023

กิจกรรมออกบูธ HR tech Thailand 2023 วันที่ 14-15 มิถุนายน 25656 SAKID ...

Cover-การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล-Sakid

WORKSHOP การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล (ลดไขมันด้วยอาหาร)

กิจกรรม  “การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “การใช้อาหารรักษาภาวะคลอเลสเตอรอล"...

WORKSHOP การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด

กิจกรรม  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566  SAKID  ได้จัดกิจกรรม Workshop  “การทานอาหารอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือด"...